แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การให้
มธ. 6:3-4 ส่วนท่าน เมื่อให้ทาน อย่าให้มือซ้ายของท่านรู้ว่ามือขวากำลังทำสิ่งใด เพื่อทานของท่านจะได้เป็นทานที่ไม่เปิดเผย แล้วพระบิดาของท่านผู้ทรงหยั่งรู้ทุกสิ่ง จะประทานบำเหน็จให้ท่าน
ฉธบ. 15:10 เมื่อท่านให้เขา จงให้เขาอย่างใจกว้างไม่เสียดาย แล้วพระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรท่านและการงานทุกอย่างที่ท่านทำและตั้งใจจะทำ

ความวางใจ
สดด. 62:7 ความรอดพ้นและสิริรุ่งโรจน์ของข้าพเจ้าอยู่ในพระเจ้า หลักศิลาแข็งแกร่งและที่หลบภัยของข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์
สดด. 71:6 ข้าพเจ้าพึ่งพิงพระองค์มาตั้งแต่กำเนิด ตั้งแต่ข้าพเจ้าอยู่ในครรภ์มารดา พระองค์ก็ทรงเป็นที่พึ่ง ของข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ตลอดมา

การเยียวยารักษา
สดด. 30:2-3 ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์ พระองค์ก็ทรงรักษาข้าพเจ้าให้หาย ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงฉุดข้าพเจ้าขึ้นมาจากแดนมรณะ พระองค์ประทานชีวิต มิให้ข้าพเจ้าต้องลงไปในขุมลึก
ยรม. 30:17 เพราะเราจะทำให้ท่านหายเป็นปกติ จะรักษาบาดแผลของท่านให้หาย พระยาห์เวห์ตรัส เขาทั้งหลายเคยเรียกท่านว่า “ผู้ถูกขับไล่” “ศิโยนที่ไม่มีผู้ใดสนใจ”

การภาวนา
คส. 4:2 จงอธิษฐานภาวนาอย่างสม่ำเสมอ อย่าละเลยที่จะขอบพระคุณ
สดด. 6:9 พระยาห์เวห์ทรงฟังคำวอนขอของข้าพเจ้า พระยาห์เวห์ทรงรับฟังคำภาวนาของข้าพเจ้า

ความซื่อสัตย์
ยชว. 23:14 บัดนี้ ข้าพเจ้ากำลังจะตายในไม่ช้า จงยอมรับสุดจิตสุดใจเถิดว่าไม่มีพระสัญญาที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านประทานให้ท่านแม้แต่ประการเดียวที่ไม่ได้สำเร็จเป็นจริง พระสัญญาทุกข้อได้เป็นจริง ไม่มีพระสัญญาแม้แต่ประการเดียวที่ไม่สำเร็จ
2คร. 1:20 พระสัญญาทั้งปวงของพระเจ้า สำเร็จลงในพระองค์ด้วยคำว่า “จริง” เพราะเหตุนี้เราจึงกล่าวคำว่า “อาเมน” โดยทางพระองค์ เป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า

ความเศร้าโศก
สดด. 25:16-18 โปรดผินพระพักตร์มาทางข้าพเจ้าและทรงพระกรุณา ข้าพเจ้าเถิด เพราะข้าพเจ้าโดดเดี่ยวและเป็นทุกข์  โปรดทรงบรรเทา  ความทุกข์ในใจข้าพเจ้าให้ผ่อนคลาย โปรดทรงนำข้าพเจ้าให้พ้นจากความยากลำบาก โปรดทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ร้อนและความเจ็บปวด ของข้าพเจ้า และทรงลบล้างบาปทั้งหมดของข้าพเจ้า

การยกโทษ
คส. 3:13 จงผ่อนหนักผ่อนเบากัน หากมีเรื่องผิดใจก็จงยกโทษกัน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยความผิดของท่านอย่างไร ท่านก็จงให้อภัยอย่างนั้นเถิด
2คร. 2:7 จึงดีกว่าที่ท่านจะให้อภัยและให้กำลังใจเขา เพื่อเขาจะไม่ต้องรับความทุกข์เกินกว่าที่จะทนได้

ความไว้ใจ
สภษ.22:17-19 จงเงี่ยหูฟังถ้อยคำของผู้มีปรีชา จงใส่ใจต่อความรู้ที่ข้าพเจ้าจะสอน ท่านจะมีความสุขถ้าท่านรักษาถ้อยคำเหล่านี้ไว้ในใจ และพร้อมที่จะพูดถ้อยคำเหล่านี้อยู่เสมอ  ข้าพเจ้าอยากให้ท่านมีความไว้ใจในพระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจึงสอนท่านในวันนี้

คำพูด
สภษ. 15:4 คำพูดอ่อนหวานเป็นต้นไม้แห่งชีวิต แต่คำพูดตลบตะแลงทำให้จิตใจแตกสลาย
อฟ. 4:29 จงอย่าพูดคำเลวร้ายใดๆ เลย จงพูดแต่คำดีงามเพื่อช่วยกันเสริมสร้างผู้อื่นตามโอกาสและเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาผู้ได้ยินได้ฟัง

ความกังวล
มธ. 6:34 “ดังนั้น ท่านทั้งหลายอย่ากังวลถึงวันพรุ่งนี้ เพราะวันพรุ่งนี้จะกังวลสำหรับตนเอง แต่ละวันมีทุกข์พออยู่แล้ว”
1ปต. 5:7 จงละความกระวนกระวายทั้งมวลของท่านไว้กับพระองค์ เพราะพระองค์ทรงห่วงใยท่าน

ปรีชาญาณ
ปญจ. 2:26 พระเจ้าประทานปรีชาญาณ ความรู้ และความยินดีแก่ผู้ที่พระองค์พอพระทัย แต่พระองค์ประทานงานยากลำบากแก่คนบาป เพื่อเก็บและสะสมสำหรับผู้ที่พระเจ้าพอพระทัย นี่ก็ไม่เที่ยงแท้ด้วย เป็นการวิ่งไล่ตามลม
สภษ.3:13-14 มนุษย์ที่พบปรีชาญาณ และคนที่ได้รับความเข้าใจ ย่อมเป็นสุข  เพราะการได้ปรีชาญาณมาย่อมดีกว่าการได้เงิน เป็นกำไรมากกว่าการมีทองคำ

ความสงบ
อพย. 14:14 พระยาห์เวห์จะทรงสู้รบแทนท่านทั้งหลาย จงสงบใจอยู่เฉยๆ เถิด”
1ปต. 3:4 แต่จงประดับตนในส่วนลึกของจิตใจให้งดงามอย่างถาวรโดยมีใจอ่อนโยนและสงบเสงี่ยม ความงามเช่นนี้มีค่ายิ่งเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

ความอดทน
ฮบ. 10:36 ท่านต้องมีความพากเพียรในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า เพื่อจะได้รับบำเหน็จตามพระสัญญา
รม. 5:4 ความพากเพียรก่อให้เกิดคุณธรรมที่แท้จริง คุณธรรมที่แท้จริงก่อให้เกิดความหวัง

การพักผ่อน
อพย. 33:14 พระยาห์เวห์ตรัสว่า “เราจะไปกับท่าน และจะให้ท่านได้พักผ่อน”
1พกษ. 5:4 แต่บัดนี้พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้าประทานสันติภาพรอบด้าน ไม่มีศัตรูหรือเหตุร้ายที่จะต้องกลัว

การทำงาน
ฮบ. 6:10 พระเจ้าไม่ทรงอยุติธรรมถึงกับจะทรงลืมกิจการที่ท่านได้ทำ และทรงลืมความรักที่ท่านได้แสดงต่อพระนามพระองค์ โดยรับใช้บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ และยังคงรับใช้อยู่ต่อไป
คส. 3:23 ไม่ว่าทำสิ่งใด จงทำจากใจ ประหนึ่งว่าทำเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เพื่อมนุษย์

การมอง
สภษ. 5:21 เพราะพระยาห์เวห์ทอดพระเนตรเห็นวิถีทางของมนุษย์ ทรงเห็นทางเดินทั้งหมดของเขา
สภษ. 17:24 ผู้มีความเข้าใจมุ่งหน้าไปหาปรีชาญาณ แต่ดวงตาของคนโง่เขลาไปอยู่ที่สุดปลายแผ่นดิน

ปัญหา ความยุ่งยาก
ยน. 16:33 เราบอกเรื่องเหล่านี้กับท่านแล้ว เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ ท่านจะมีความทุกข์ยาก แต่อย่าท้อแท้ เราชนะโลกแล้ว”
สดด. 46:1 พระเจ้าทรงเป็นแหล่งลี้ภัยและทรงเป็นพละกำลังสำหรับชาวเรา เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมเสมอในยามเดือดร้อน

ความเชื่อ
มธ.9:29-30 พระองค์จึงทรงสัมผัสตาของเขา ตรัสว่า “จงเป็นไปตามที่ท่านเชื่อเถิด” แล้วตาของเขาทั้งสองคนก็เริ่มมองเห็น พระเยซูเจ้าทรงกำชับเขาอย่างเข้มงวดว่า “ระวัง อย่าบอกให้ใครรู้เรื่องนี้”
มธ. 17:20 พระองค์ตรัสว่า “เพราะท่านมีความเชื่อน้อย เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านมีความเชื่อสักเท่าเมล็ดมัสตาร์ด แล้วพูดกับภูเขานี้ว่า ‘จงย้ายจากที่นี่ ไปที่โน่น’ มันก็จะย้ายไป และไม่มีอะไรที่ท่านจะทำไม่ได้”

พระประสงค์
สภษ. 19:21 ในใจมนุษย์มีแผนการจำนวนมาก แต่พระประสงค์ของพระยาห์เวห์เท่านั้นจะสำเร็จเป็นจริง
รม. 8:28 เรารู้ว่า พระเจ้าทรงบันดาล ให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์ ผู้ที่ทรงเรียกมาตามพระประสงค์ของพระองค์

ความรัก
รม. 13:8 อย่าเป็นหนี้ผู้ใด นอกจากเป็นหนี้ความรักซึ่งกันและกัน ผู้ที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้ว
ฉธบ. 6:5 ท่านจะต้องรักพระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่าน สุดจิตใจ สุดวิญญาณ และสุดกำลังของท่าน

ความหวัง
อฟ.1:18-19 ขอพระองค์โปรดให้ตาแห่งใจ  ของท่านสว่างขึ้น เพื่อจะรู้ว่าพระองค์ทรงเรียกท่านให้มีความหวังประการใด และความรุ่งเรืองที่บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์จะได้รับเป็นมรดกนั้นบริบูรณ์เพียงใด  อีกทั้งรู้ด้วยว่า พระอานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์ต่อเราผู้มีความเชื่อนั้นล้ำเลิศเพียงใด พระอานุภาพและพละกำลังนี้

พระพร
ยน. 1:16 จากความไพบูลย์ของพระองค์ เราทุกคนได้รับพระหรรษทานต่อเนื่องกัน
1ปต. 3:9 อย่าตอบโต้ความชั่วด้วยความชั่ว อย่าด่าตอบผู้ที่ด่าท่าน แต่ตรงกันข้าม จงอวยพรเขา เพราะพระเจ้าทรงเรียกท่านมาก็เพื่อให้รับพระพร

อนาคต
ยรม. 29:11 ใช่แล้ว เรารู้แผนการที่เราวางไว้สำหรับท่าน พระยาห์เวห์ตรัส เป็นแผนการที่นำความเจริญรุ่งเรือง ไม่ใช่นำเหตุร้าย เพื่อให้อนาคตของท่านมีความหวังเต็มเปี่ยม
สดด. 139:16 ข้าพเจ้ายังเป็นตัวอ่อนในครรภ์ พระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นแล้ว ทุกอย่างมีเขียนไว้ในหนังสือของพระองค์ วันเวลาถูกกำหนดไว้แล้ว ก่อนที่จะเกิดขึ้น

การเตรียม
มธ. 6:33 จงแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มทุกสิ่งเหล่านี้ให้
สดด.23:1-2 พระยาห์เวห์ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าอย่างผู้เลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจึงไม่ขาดสิ่งใด พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้านอนพักอยู่ในทุ่งหญ้าเขียวขจี ทรงนำข้าพเจ้าไปริมสายนทีที่เงียบสงบ

ความเมตตากรุณา
สดด. 40:11 ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดอย่าทรงหยุดยั้งที่จะแสดงความกรุณาต่อข้าพเจ้า ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ปกปักรักษา ข้าพเจ้าไว้ตลอดเวลา
มธ. 5:7 ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา

พละกำลัง
สดด. 73:26 แม้ร่างกายและจิตใจข้าพเจ้าอ่อนกำลัง พระเจ้าก็ทรงเป็นหลักศิลาแห่งดวงใจ ทรงเป็นทรัพย์สมบัติของข้าพเจ้าตลอดไป
อสย. 40:29 พระองค์ประทานกำลังแก่ผู้อ่อนเปลี้ย ทรงเพิ่มเรี่ยวแรงแก่ผู้ไม่มีกำลัง

ถูกทดลอง
ยก.1:2-3 พี่น้องทั้งหลาย จงคิดว่าเป็นที่น่ายินดีเมื่อประสบความยากลำบากต่างๆ  เพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าการที่ความเชื่อของท่านถูกทดสอบก่อให้เกิดความพากเพียร

การปกป้อง
สดด. 91:11 เพราะพระองค์ทรงบัญชาบรรดาทูตสวรรค์ไว้แล้ว ให้พิทักษ์รักษาท่าน ไม่ว่าท่านจะไปทางไหน
สดด. 91:14 เราจะช่วยเขาให้รอดพ้น เพราะเขาไว้ใจเรา เราจะพิทักษ์รักษาเขา เพราะเขารู้จักนามของเรา

ความสะดวกสบาย
2คร. 1:5 เราได้รับการทรมานร่วมกับพระคริสตเจ้ามากฉันใด เราก็ได้รับกำลังใจเดชะพระคริสตเจ้ามากฉันนั้น
อสย. 57:18 เราได้เห็นวิถีทางของเขาแล้ว เราจะรักษาเขาให้หาย จะนำเขาและให้ความบรรเทา ทั้งแก่เขาและแก่ผู้ที่คร่ำครวญถึงเขา

สันติสุข
2ธส. 3:16 ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสันติ ประทานสันติแก่ท่านทั้งหลายทุกเวลาและทุกวิถีทาง ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับทุกท่านเทอญ
สดด. 46:10  “จงวางอาวุธเถิด และจงยอมรับว่าเราคือพระเจ้า สูงสุดเหนือชาติทั้งปวง สูงสุดเหนือแผ่นดิน”

ความทุกข์ทรมาน
1ปต.5:10-11 และเมื่อท่านได้ทนทุกข์อยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้ว พระเจ้าผู้ประทานพระหรรษทานทุกประการ ผู้ทรงเรียกท่านให้มารับพระสิริรุ่งโรจน์นิรันดรในพระคริสตเจ้า จะทรงฟื้นฟูท่านให้มั่นคง มีกำลังเข้มแข็ง และจะทรงพยุงท่านไว้  ขอพระอานุภาพ  จงมีแด่พระองค์ตลอดนิรันดร อาเมน