แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การมอบตนเองแด่พระเจ้า คือเชื่อว่าพระองค์ยังทรงเป็นอยู่ และปฏิบัติตามความเชื่อนั้น

ผู้ใดยอมรับว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระเจ้าย่อมทรงดำรงอยู่ในเขา และเขาย่อมอยู่ในพระเจ้า (1ยน 4:15)