แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความสุขไม่มีขาย
ทำไม่เราต้องเสียเงินซื้อสิ่งที่ไม่สามารถนำความสุขมาให้

ทำไมเจ้าจึงใช้เงินของเจ้าเพื่อของซึ่งไม่ใช่อาหาร
และใช้ทรัพยากรซื้อสิ่งซึ่งมิให้อิ่มใจ จงเอาใจใส่ฟังเรา
และรับประทานของดี และให้ตัวปิติยินดีในไขมัน (อสย 55 : 2)