foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุข จงมีความรับผิดชอบ
อย่าโยนความรับผิดชอบให้คนอื่น

แต่ละคนจงพิจารณาการกระทำของตน
แล้วจะภูมิใจในตนเอง โดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับผู้อื่น
แต่ละคนมีภาระของตนอยู่แล้ว (กท 6 4-5)