แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ถ้าท่านยังคงทะนุถนอมตนเอง ท่านก็อาจจะค้นพบคุณค่าเพียงเล็กน้อย ถ้าท่านให้ตนเอง ความรักของพระเจ้าก็จะเปลี่ยนท่านให้เป็นสิ่งสร้างที่พระองค์ต้องการ


เราให้บทบัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลาย ให้ท่านรักกัน เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด ถ้าท่านมีความรักต่อกัน ทุกคนจะรู้ว่า ท่านเป็นศิษย์ของเรา” (ยน. 13:34-35)