แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความสุข คือ จิตใจที่ได้รับการฟื้นฟูโดยพระคริสต์
และการดำรงชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์

ข้าพเจ้าจะเปรมปรีดิ์อย่างยิ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้า
วิญญาณของข้าพเจ้าจะชื่นชมยินดีในพระเจ้าของข้าพเจ้า  เพราะพระองค์
ประทานความรอดพ้นแก่ข้าพเจ้าเป็นเสมือนอาภรณ์ที่ทรงสวมให้
ประทานความชอบธรรมให้ข้าพเจ้าเป็นเสมือนเสื้อคลุม
ข้าพเจ้าเป็นเหมือนเจ้าบ่าวที่โพกศีรษะอย่างงดงาม
เหมือนเจ้าสาวที่ประดับตนด้วยเพชรนิลจินดา (อสย 61 : 10)