แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

บทเรียนจากผู้อาวุโสc
    8อย่าดูหมิ่นคำสอนของบรรดาผู้มีปรีชา
    จงไตร่ตรองคำพังเพยของเขา
    ท่านจะได้รับความรอบรู้จากเขา
    แล้วจะเรียนรู้วิธีการรับใช้เจ้านายได้
    9อย่ามองข้ามคำสั่งสอนของบรรดาผู้อาวุโส
    เพราะเขาก็ได้เรียนรู้มาจากบรรพบุรุษdเช่นเดียวกัน
    ท่านจะได้เรียนรู้จากเขาให้รู้จักคิด
    และรู้จักวิธีตอบตามกาลเทศะ