แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 9

พระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นความสมบูรณ์ของการเปิดเผยทั้งหมด (CCC ข้อ 65-66)               

“พระคริสตเจ้า พระบุตรพระเจ้าทรงกลายเป็นมนุษย์เหมือนเรา ทรงเป็นพระวจนาตถ์ของพระบิดาแต่เพียงหนึ่งเดียว สมบูรณ์ และอยู่เหนือสรรพสิ่ง” (CCC 65)

      การเสด็จมาของพระเยซูคริสตเจ้าเป็นคล้ายดังการแจ้งถึงแนวบทเพลงหลักในการแสดงดนตรี บ่อยครั้งในการแสดงละครเพลงหรือซิมโฟนีคลาสสิค เครื่องดนตรีชนิดต่างๆ กันนั้นให้เสียงที่รวมกันเป็นแนวบทเพลงหลัก เบื้องต้นเป็นขลุ่ย ต่อไปเป็นคลาริเน็ตและปี่ เครื่องสายและเครื่องสายทองเหลือง 

      เครื่องดนตรีทุกชิ้นล้วนบรรเลงต่างกัน ในความไพเราะที่สุดก็คือ ทั้งวงดุริยางค์ส่งการบรรเลงที่ทำให้แนวบทเพลงหลักนั้นดำเนินไปได้อย่างดี 

      ในทำนองเดียวกัน พระเจ้าเองทรงปฏิบัติงานอยู่ในเหตุการณ์และในประวัติศาสตร์ของประชากรชาวอิสราเอล แต่นั่นก็คือการเตรียมรับเสด็จการกลับมาของพระเยซูเจ้า ผู้ทรงเป็นทั้งพระวจนาตถ์และเหตุการณ์ซึ่งพระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองอย่างสมบูรณ์  (YOUCAT 9)

  ข้าแต่พระจิตเจ้า ข้าพเจ้าวิงวอนพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นผู้นิพนธ์พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ โปรดทรงเปิดตาแห่งดวงใจของข้าพเจ้า ให้รับรู้ถึงองค์พระเยซูเจ้าผ่านทางพระคัมภีร์ทั้งเล่ม เช่นเดียวกับที่พระเยซูเจ้าได้ทรงเปิดตาของบรรดาศิษย์บนถนนสู่เอมมาอุส                       

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 9