แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 6

แผนการแห่งพระทัยดีของพระเจ้า  (CCC ข้อ 50-53)            

“พระเจ้าทรงประสงค์ให้มนุษย์ที่ทรงเนรมิตสร้างไว้โดยอิสระเสรีได้มีส่วนร่วมชีวิตพระเจ้าของพระองค์ เพื่อทรงบันดาลให้มนุษย์เป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์ในองค์พระบุตร” (CCC 52)

      บัดนี้เราพร้อมจะรับความจริงที่เหลือเชื่อว่า พระเจ้ามิได้ทรงปล่อยเราให้แสวงหาพระองค์โดยลำพัง เป็นพระองค์เองที่เสด็จมาหาเรา ดังนั้นพระองค์ทรงทำให้เรารู้จักพระองค์และทำให้เราเห็นชัดเจนถึงการเรียกสู่สัมพันธภาพกับพระองค์ 

      ในหนังสือปฐมกาล (ปฐก 3:8-9) มีเล่าถึงภาพที่ชัดเจนของบุรุษและสตรี เพราะบาปพวกเขาจึงซ่อนตัวจากพระเจ้า เป็นพระเจ้าเอง (ปฐก 3:8) ที่ทรงแสวงหาและทรงเรียกพวกเขา “เจ้าอยู่ที่ไหน” (ปฐก 3:9) 

      คำว่า “การเปิดเผยของพระเจ้า” บ่งบอกถึงความจริงแห่งความเคลื่อนไหวของพระเจ้าต่อเรามนุษย์ ทรงเปิดเผยพระองค์เอง ทรงช่วยเราให้พ้นจากสภาพแห่งความบาดเจ็บของเรา และแสดงถึงแผนการของพระองค์ที่จะช่วยนำเราให้เข้าร่วมในชีวิตของพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง (YOUCAT 7)

  ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ ก่อนที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะแสวงหาพระองค์ พระองค์ทรงพร้อมอยู่แล้วที่จะเสด็จมาหาข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์ทรงสร้างข้าพเจ้าทั้งหลายมาเพื่อให้รู้จักพระองค์ แต่ข้าพเจ้าทั้งหลายกลับพลาดพลั้งอยู่ในความโง่เขลาที่จะรู้จักพระองค์และแผนการของพระองค์ เป็นความรักของพระองค์นั้นเองที่ได้ช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นจากความมืดมน         

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 6