แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

19 กันยายน

 

“ข้าพเจ้าเคร่งครัดต่อร่างกายเพื่อบังคับให้ร่างกายอยู่ใต้อำนาจของข้าพเจ้า ด้วยเกรงว่าหลังจากได้เทศน์สอนคนอื่นแล้ว ข้าพเจ้าอาจถูกตัดสิทธิเพราะผิดกติกา” (1 คร 9 : 27)

St.Joseph Sep 19

ให้เราเป็นผู้เผยแผ่พระวรสารด้วยการเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนเถิด

 

บทไตร่ตรอง

นักบุญเปาโลที่ 6 พระสันตะปาปาได้กล่าวในสมณสาส์นเตือนใจของพระองค์เกี่ยวกับ “การประกาศพระวรสารในโลกปัจจุบัน” ว่า” . . ในการประกาศพระวรสารนั้น พระศาสนจักรเริ่มด้วยการประกาศตนเองก่อน . . “ ดังที่นักบุญลูกาได้บันทึกคำบอกเล่าในพระวรสารไว้ว่า “จงระวังว่าท่านฟังพระวาจาอย่างไร” (ลก 8 : 18)

 

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดช่วยเราในการประกาศพระวรสารด้วยการดำเนินชีวิตตามพระวรสารด้วยเทอญ

 

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 19 Sep book