แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

23 กรกฏาคม

 

“บัดนี้ พวกเรากำลังจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม บุตรแห่งมนุษย์จะถูกมอบให้บรรดามหาสมณะและบรรดาธรรมาจารย์” (มก 10  : 33)

St.Joseph July 23

เราต้องดำเนินชีวิตผ่านทางสวนเกทสมนี

 

บทไตร่ตรอง

มนุษย์ทุกคนได้รับการเรียกให้ใช้พระพรต่างๆ ของพระจิตเจ้าที่เราได้รับ ในการรับใช้เพื่อนมนุษย์เพื่อเป็นการสรรเสริญพระเจ้า สิ่งนี้อาจเปรียบได้กับ “การเดินทางขึ้นสู่กรุงเยรูซาเล็ม” ของมนุษย์ ซึ่งเราก็อาจใช้คำพูดที่สวยงามว่า “มนุษย์เราไม่มีคุณค่าพอสำหรับการเรียกให้มาเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าได้จนกว่าเราจะได้ดำเนินชีวิตผ่านสวนเกทสมนีแล้ว”

 

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดช่วยภาวนาอ้อนวอนต่อพระเจ้าเพื่อให้เรามีคุณค่าพอสำหรับการเรียกให้เรามาเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าด้วยเทอญ

 

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 23 July book