foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

วันที่ 11 ตุลาคม

นักบุญ ยอห์น ที่ 23, พระสันตะปาปา

( St John XXIII, Pope )

Pope 1

"ขอให้สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดเข้ามาในพระศาสนจักร"  เป็นคำตรัสของพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23  ซึ่งใช้สัญลักษณ์ของการเปิดหน้าต่างออกมา  ในการประกาศเริ่มต้นสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ.1962    และตั้งแต่นั้นมาลมแห่งความเปลี่ยนแปลงก็ไม่เคยหยุดพัดเลย  และไม่มีผู้สืบตำแหน่งจากพระสันตะปาปายอห์นที่ 23  องค์ใดเลย  ที่จะไปปิดหน้าต่างที่ลมแห่งความเปลี่ยนแปลงจะพัดเข้ามาในพระศาสนจักร  แท้จริงแล้วพระศาสนจักรสากลยังคงตรวจสอบตนเองอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงเรื่องการประกาศพระวรสารและการถือปฏิบัติด้วย

 

นักบุญยอห์น ที่ 23 ทรงเป็นบุคคลที่มีความเฉียบแหลมมากในด้านต่างๆ  การหยั่งรู้ล่วงหน้าอย่างคมชัดนำพาให้พระองค์ทรงเรียกประชุมสังคายนา  ซึ่งนำไปสู่การปรึกษาหารือ  การตัดสินใจและชี้นำแนวทางปฏิบัติต่างๆ  ไปอย่างกว้างไกล  ทรงชี้แจ้งให้เห็นชัดถึงแต่ละสถานะของบุคคลที่จะทำต้องทำหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่และบังเกิดผล  ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือพระสังฆราช  หรือพระอัครสังฆราช  หรือพระคาร์ดินัล  หรือพระสันตะปาปาก็ตาม  พระองค์ทรงมีความเฉียบคมในการตัดสินซึ่งช่วยรักษาพระศาสนจักรในฝรั่งเศสให้รอดพ้นได้  คือเรื่องที่ขัดแย้งอย่างรุนแรงในระหว่างพระสงฆ์ - กรรมกร (the priest - workers) ที่นำความกระอักกระอ่วนใจมาให้อย่างมาก  ทรงมีความเฉียบคมในด้านมนุษยธรรมที่ได้ทรงช่วยชาวยิวประมาณ 24,000 คนจากการจะถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์  ทรงเฉียบคมในอารมณ์ขันที่ทรงหาหนทางหลีกเลี่ยงวิกฤติมากมายที่อาจเกิดขึ้นได้  ทรงเฉียบคมในพระญาณสอดส่องของพระที่ทรงทำให้พระองค์เป็นบุคคลตัวอย่างในการส่งเสริมให้มีการเสวนาใหม่ทางศาสนากับพวกโปรเตสตันท์  พวกออร์โธด๊อกซ์  พวกยิว  และพวกมุสลิมด้วย  และเหนืออื่นใด ทรงเฉียบคมในเรื่องเอกภาพของคริสตชน  ซึ่งทำให้พระองค์ทรงสวดบทภาวนาของพระเยซูเจ้าเพื่อพระสงฆ์  "เพื่อให้เขาเป็นหนึ่งเดียวกัน" (ยน 17:22) มาภาวนาเพื่อให้คริสตชนเป็นหนึ่งเดียวกันด้วย

นักบุญยอห์น ที่ 23  พระสันตะปาปาทรงถือกำเนิดมาจากครอบครัวชาวไร่ชาวนาซื่อๆ ของหมู่บ้าน  Sotto  il  Monte  ใกล้กับเมืองแบร์กาโม  ทางตอนเหนือของอิตาลี  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1881  มีชื่อเดิมว่า อันเจโล  จูเซปเป  รอนคาลลี (Angelo  Giuseppe  Roncalli) ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  ในปี ค.ศ. 1904  ได้ถูกเกณฑ์ไปอยู่ในกองทัพในฐานะเด็กหามเตียงคนไข้ในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 1   ต่อมาในปี ค.ศ.1921 ได้รับแต่งตั้งเป็น national  director ของสมาคมเพื่อการเผยแผ่ความเชื่อ ได้รับอภิเษกเป็นพระสังฆราชในปี ค.ศ.1925  ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นพระอัครสังฆราชและไปเป็นทูตของพระสันตะปาปา ประจำประเทศบุลกาเรีย เป็นที่แรก  ต่อมาเป็นประเทศตุรกี  และสุดท้ายประจำประเทศฝรั่งเศส ในปี ค.ศ.1944 - 1953  ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง  ทรงสนิทสนมกับบรรดาผู้นำพระศาสนจักรออร์โธด๊อกซ์หลายคน  ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศาสนจักรทั้งสอง  ซึ่งยังคงเจริญเติบโตมาถึงทุกวันนี้

 

ในปี ค.ศ. 1953 ทรงได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัล และได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆอัยกาของเวนิส (Patriarch of Venice) และสืบเนื่องจากการสิ้นพระชนม์ของพระสันตะปาปาปีโอที่ 12  ในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 1958   พระองค์ทรงได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาสืบแทน ในขณะที่มีพระชนมายุ 76 ปี  ทรงเลือกชื่อยอห์นตามชื่อบิดาของท่าน  และตามชื่อองค์อุปถัมภ์ทั้งสองของอาสนวิหารแห่งกรุงโรม  กล่าวคือ นักบุญยอห์น  ผู้นิพนธ์พระวรสาร และนักบุญยอห์น  ผู้ทำพิธีล้าง  นั่นเอง

 

พระสันตะปาปายอห์น ที่ 23  ทรงเปี่ยมด้วยคุณลักษณะดีงามมากมายหลายด้านด้วยกัน  ทรงเป็นบุคคลที่นุ่มนวลอ่อนหวาน  สุภาพอย่างยิ่ง  ซื่อๆ  และมีพระทัยเปิดกว้าง  ซึ่งทรงเผยให้เห็นลักษณะที่งดงามที่สุดเช่นนี้ออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ  สอดคล้องกับคติพจน์ของพระองค์เมื่อทรงรับตำแหน่งพระสังฆราชว่า  "นอบน้อมเชื่อฟัง และ สันติสุข" ( "Obedientia  et  Pax" )  และในความเป็นจริงพระองค์ทรงเป็นผู้ที่นอบน้อมเชื่อฟังตลอดชีวิตสงฆ์ของพระองค์  - ทรงนอบน้อมต่อพระประสงค์ของพระเจ้าในทุกสิ่ง  - ทรงเป็นบุคคลแห่งความสันติสุข  เป็นสันติสุขที่ถ่ายทอดจากพระองค์ไปยังผู้อื่นๆ  นักหนังสือพิมพ์คนหนึ่งที่ชื่อ โจวานนา กล่าวว่า  "ในการพูดคุยกับพระองค์  ประสบการณ์หนึ่งที่คุณจะได้รับ คือ ความรู้สึกผ่อนคลาย"

 

"พระสันตะปาปาแห่งสภาสังคายนา"  ผู้สุภาพพระองค์นี้  ได้รับการเทิดเกียรติให้นำพระศพขึ้นมาไว้ที่พระแท่นหนึ่งภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร  เมื่อวันที่ 3 กันยายน ค.ศ.2000  โดยนักบุญ ยอห์นปอล ที่ 2  พระสันตะปาปา  และทรงกำหนดวันฉลองของท่านให้เป็นวันที่ 11 ตุลาคม  ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดประชุมสภาสังคายนาวาติกันที่ 2

 

(ถอดความโดย คุณพ่อ วิชา  หิรัญญการ จากหนังสือ Saint Companions For Each Day ; เขียนโดย A.J.M. Mausolfe และ  J.K. Mausolfe)

Pope 2Pope 3Pope 4Pope 5Pope 6