แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 339

พระเยซูเจ้าทรงสอนให้อธิษฐานภาวนา  (CCC ข้อ 2607-2616)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                              

‘ในพันธสัญญาใหม่นี้ ความแน่ใจว่าพระเจ้าจะทรงฟังคำวอนขอของเรานั้นมีฐานมั่นคงอยู่บนการอธิษฐานภาวนาของพระเยซูเจ้า’ (CCC 2614)

  ในพระวรสาร พระเยซูเจ้าประทานคำสอนที่ชัดเจนเรื่องการอธิษฐานภาวนาโดยทรงนำเราไปหาพระบิดาอย่างก้าวหน้าเป็นลำดับ การเข้าไปยังพระบิดาโดยทางพระเยซูเจ้าในองค์พระจิตเจ้านี้เป็นหัวใจของการอธิษฐานภาวนาของเรา โดยทางพิธีบูชาขอบพระคุณและการอธิษฐานภาวนาพระองค์ทรงนำเราไปหาพระบิดา 

    การอธิษฐานภาวนาเรียกร้องเราให้กลับใจเข้าหาพระบิดาฉันบุตรและเรียกร้องความเชื่อที่นอบน้อมต่อพระบิดาอย่างสมบูรณ์ เป็นความเชื่อที่ไว้วางใจและกล้าหาญเพราะพระเยซูเจ้าทรงเป็นประตูและหนทาง พระองค์ทรงนำบรรดาศิษย์และเราทุกคนไปยังพระอาณาจักรพระเจ้าอาศัยคำสอนและอุปมาของพระองค์ หากเราปฏิบัติตามข้อแนะนำที่พระเยซูเจ้าทรงสอนเกี่ยวกับการอธิษฐานภาวนา พระบิดาจะทรงให้พระจิตเจ้าสถิตอยู่ในเราอย่างลึกซึ้ง (Youcat 477)

ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงสอนข้าพเจ้าทั้งหลายให้วอนขอในพระนามของพระองค์ นี่มิใช่เป็นเพียงรูปแบบของการภาวนา แต่เป็นการเข้าร่วมในความสัมพันธ์ฉันบุตรกับพระบิดาเองพร้อมกับพระองค์ พระบุตรของพระเจ้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 339