แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 319

การมีใจบริสุทธิ์  (CCC ข้อ 2517-2519)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                              

‘หัวใจที่ร้อนเป็นไฟแด่พระเจ้าของข้าพเจ้า หัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักแก่เพื่อนพี่น้องของข้าพเจ้า หัวใจที่แข็งแกร่งเหมือนเหล็กแก่ข้าพเจ้าเอง’(นักบุญออกัสติน)

  หนังสือคำสอนสอนว่า หัวใจเป็นที่ตั้งของบุคลิกภาพด้านศีลธรรม ประกาศกเยเรมีห์กล่าวว่า “จิตใจหลอกลวงมากกว่าสิ่งอื่นทั้งหมด...” (ยรม 17:9) พระเยซูเจ้าทรงสอนว่า ใจคือส่วนลึกภายในตัวเราอันเป็นที่มาของความชั่วร้าย “ใจเป็นที่เกิดของความคิดชั่วร้าย การฆ่าคน การประพฤติผิดทางเพศ การผิดประเวณี...” (มธ 15:19) 

    องค์พระผู้เป็นเจ้ายังทรงประกาศในเรื่องความสุขแท้ว่า “ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า” (มธ 5:8) ผู้มีใจบริสุทธิ์คือบรรดาผู้ที่สามารถทำให้สติปัญญาและน้ำใจอิสระของตนสอดคล้องกับการเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าอาศัยพระหรรษทานของพระเจ้า คุณธรรมแห่งความพอประมาณ และการรู้จักบังคับตน (Youcat 463)   

ข้าแต่พระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงสัญญาว่า ผู้มีใจบริสุทธิ์จะได้เห็นพระเจ้า โปรดทรงสอนข้าพเจ้าให้รู้จักเคารพศักดิ์ศรีของเพื่อนพี่น้องโดยตระหนักว่าร่างกายของเขาคือที่ประทับของ องค์พระจิตเจ้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 319