แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 306

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยุติธรรม  (CCC ข้อ 2426-2436)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                              

‘ไม่ว่าทำสิ่งใด จงทำจากใจ ประหนึ่งว่าทำเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เพื่อมนุษย์’ (คส 3:23)

  เรากำลังอยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยและยากลำบาก หลายคนต้องทุกข์ยากกับความซ้ำซากจำเจและการว่างงาน พระศาสนจักรเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนที่ทุกข์ทรมาน ในกรณีเช่นนี้ เราสามารถให้ความช่วยเหลือผู้อยู่ในความเดือดร้อนเหล่านี้ได้โดยอาศัยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของวัด องค์กรการกุศลและหน่วยงานต่างๆ 

      ทุกคนต้องทำงานซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งก็จริง แต่ในขณะเดียวกันก็มอบเกียรติอันยิ่งใหญ่ได้ด้วย พระเยซูเจ้า ช่างไม้แห่งนาซาเร็ธ ทรงทำงานด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ ทรงทำให้การทำงานของมนุษย์ศักดิ์สิทธิ์ไป 

      เราถูกเรียกให้สร้างความตระหนักแก่รัฐและสังคมโดยรวมเกี่ยวกับหน้าที่ด้านศีลธรรมในการจัดหางานและสร้างอาชีพโดยให้หลักประกันว่าโครงสร้างด้านเศรษฐกิจของสังคมยังคงเป็นเอกภาพ และมนุษย์จะพบกับความเจริญรุ่งเรือง (Youcat 442)    

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายภาวนาสำหรับทุกคนที่ต้องต่อสู้ในช่วงเศรษฐกิจกำลังยุ่งยาก อีกทั้งภาวนาสำหรับรัฐบาลและบรรดาผู้ประกอบการ เพื่อพวกเขาจะสร้างงานและหาโอกาสใหม่ๆ ในช่วงเวลาที่ต้องดำเนินชีวิตอย่างยากลำบาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 306