แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 289

การฆาตกรรม  (CCC ข้อ 2258-2269)                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                              

‘เราจะทวงเลือดซึ่งเป็นชีวิตของท่าน… ผู้ใดหลั่งเลือดของเพื่อนมนุษย์ เลือดของเขาจะต้องถูกหลั่งโดยมนุษย์เช่นเดียวกัน เพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์’ (ปฐก 9:5-6)

  เราเข้าใจคำกล่าวของเช็คสเปียร์ว่า การฆ่าคนคือการกระทำเลวร้ายที่สุด (แฮมเล็ต) และโดยธรรมชาติก็คือเป็นอาชญากรรม ชีวิตมนุษย์นั้นศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างเรามาและทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่มีมนุษย์ใดสามารถอ้างเอาสิทธิ์นี้เป็นของตนและทำลายชีวิตของผู้บริสุทธิ์โดยตรงได้ 

      เรื่องการฆ่าอาแบลในบทแรกๆ ของพระคัมภีร์นั้นทำให้เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งและน่าสะเทือนใจเกี่ยวกับการฆาตกรรมและสภาพจิตใจของมนุษย์ เหตุว่าหัวใจคือที่อยู่ของความโกรธ ความริษยาและพลังด้านมืดที่ทำงานอยู่ในทุกกิจการฆาตกรรม (เทียบ ปฐก 4:10-11)       

      ประวัติศาสตร์มนุษย์และพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับเรามนุษย์นั้นเกี่ยวพันกัน กับตัวอย่างที่น่าเศร้าสลดใจและน่ากลัวในเรื่องถึงความสามารถของมนุษย์เราในการฆ่า การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และการสร้างความหายนะ (Youcat 378)    

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบคุณพระองค์สำหรับคำสอนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรที่รักษา ปกป้องและถือว่าชีวิตมนุษย์ศักดิ์สิทธิ์ ตั้งแต่เกิดจนถึงตาย ตั้งแต่ในครรภ์มารดาจนถึงหลุมศพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 289