แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 237

พระพรและผลของพระจิตเจ้า  (CCC ข้อ 1830-1832)                                                                              

                  

‘ทุกคนที่มีพระจิตของพระเจ้าเป็นผู้นำย่อมเป็นบุตรของพระเจ้า… เมื่อเราเป็นบุตร เราก็เป็นทายาทด้วย เป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสตเจ้า’ (รม 8:14, 17, CCC 1831)

หนังสือคำสอนกล่าวถึงพระพรและผลของพระจิตเจ้าต่อพระคัมภีร์โดยอ้างอิงตามจดหมายของนักบุญเปาโล ทั้งสองอย่างนี้มีความแตกต่างกันอยู่ พระพรเจ็ดประการของพระจิตเจ้า ได้แก่ ปรีชาญาณ ความเข้าใจ ความคิดอ่าน อานุภาพ ความรู้ ความศรัทธา และความยำเกรงพระเจ้า 

    พระพรเหล่านี้เป็นของพระคริสตเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม พระจิตเจ้าทรงทำให้เรามีความคล้ายกับพระคริสตเจ้าโดยทรงแบ่งปันคุณธรรมของพระคริสตเจ้าแก่เรา พระจิตเจ้ายังทรงทำให้“ผล” ของพระองค์บังเกิดในตัวเราด้วย 

    ดังนักบุญเปาโลกล่าวไว้ว่า เป็นความสมบูรณ์… ของสิริรุ่งโรจน์นิรันดรทำให้เป็นรูปร่างขึ้นในตัวเรา ได้แก่ ความรัก ความชื่นชม ความสงบ ความอดทน  ความเมตตา ความใจดี ความพากเพียร ความอ่อนหวาน ความซื่อสัตย์ ความอ่อนโยน และการรู้จักควบคุมตนเอง ความบริสุทธิ์  (YOUCAT 310-311) 

ข้าแต่พระจิตเจ้า โปรดทรงสอนข้าพเจ้าให้น้อมรับการประทับอยู่ของพระองค์ในชีวิตของข้าพเจ้า ขอโปรดให้พระพรและผลแห่งการประทับอยู่ของพระองค์ส่องสว่างในข้าพเจ้าอย่างรุ่งโรจน์ยิ่งขึ้นเสมอ                                                                                                                                   

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 237