แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 139

น้ำศีลล้างบาป (CCC ข้อ 1238)                                                      

                                                               

‘พระองค์ได้ทรงเรียกเด็กเหล่านี้ให้มารับการชำระด้วยน้ำ และเข้าสู่การเกิดใหม่ เพื่อว่าพวกเขาจะได้มีส่วนร่วมในความเชื่อของพระศาสนจักรของพระองค์ และรับชีวิตใหม่ โดยอาศัยธรรมล้ำลึกของน้ำที่ได้รับการเสกนี้ โปรดทรงนำพวกเขาสู่การเกิดใหม่ฝ่ายจิต’ (จารีตศีลล้างบาป) 

  เมื่อน้ำมันคริสมาได้รับการเสกในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ น้ำแห่งศีลล้างบาปก็ได้รับการเสกในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ จารีตพิธีกรรมของสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์คือศูนย์กลางแห่งการเฉลิมฉลองความเชื่อคาทอลิก กล่าวคือ พระธรรมล้ำลึกปัสกาแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า 

    การเสกน้ำมันและน้ำในระหว่างการกลับคืนพระชนมชีพ พิธีกรรมและการปฏิบัติสืบต่อกันมาของศีลล้างบาป แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าศีลล้างบาปจุ่มตัวเราในพระธรรมล้ำลึกแห่งการไถ่กู้ของพระคริสตเจ้าอย่างไร 

    พระศาสนจักรวอนขอพระบิดาให้ทรงส่งพระจิตเจ้ามาเหนือน้ำเพื่อว่าโดยอาศัยน้ำนี้ บรรดาผู้รับศีลล้างบาปจะได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า เพื่อพวกเขาจะได้ตายต่อบาปและกลับคืนชีพสู่การเกิดใหม่ในชีวิตของพระเจ้า   (YOUCAT 195)         

  ข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพเจ้าประกาศยืนยันและเชื่อว่า ในพระคริสตเจ้าข้าพเจ้าได้ตายต่อบาปและได้กลับคืนชีพสู่ชีวิตใหม่ดังบุตรบุญธรรมของพระองค์ ดังนี้ข้าพเจ้าจึงภาวนาว่า “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย”                       

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 139