แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 138

การเจิมน้ำมันคริสมา (CCC ข้อ 1237, 1241-1242)                                                   

                                                               

‘ท่านจะนำเครื่องหอมทั้งหมดนี้มาปรุงตามวิธีการของผู้ปรุงน้ำหอม ทำเป็นน้ำมันสำหรับการเจิมศักดิ์สิทธิ์’ (อพย 30:25)  

    ทุกปีในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ บิชอปจะเสกน้ำมันสำหรับผู้เตรียมเป็นคริสตชน น้ำมันสำหรับเจิมคนไข้ และน้ำมันคริสมาซึ่งเป็นน้ำมันหอม ในการประกอบพิธีศีลล้างบาปมีการเจิมน้ำมันให้แก่ผู้เตรียมเป็นคริสตชน พร้อมด้วยการกล่าวถ้อยคำขับไล่ปีศาจ ซึ่งหมายถึง การเป็นอิสระรอดพ้นจากบาปและการล่อลวงของปีศาจ 

    ชีวิตคริสตชนเป็นดังการรบสู้กับบาปและความชั่วร้าย อีกทั้งเป็นการดำเนินชีวิตประจำวันและประกาศความเชื่อที่ได้รับมอบโดยทางศีลล้างบาป 

    ทันทีหลังจากการรับศีลล้างบาป ทั้งเด็กและผู้ใหญ่จะได้รับการเจิมด้วยน้ำมันคริสมา น้ำมันนี้เป็นเครื่องหมายเชิงสัญลักษณ์ถึงพระจิตเจ้า ผู้ทรงรวมเราเข้าเป็นกายเดียวกันกับพระคริสตเจ้า และทำให้เรามีส่วนร่วมในพันธกิจแห่งการไถ่กู้ของพระองค์   (YOUCAT 195)         

  ข้าแต่พระจิตเจ้า ในศีลล้างบาปข้าพเจ้าได้รับการเจิมด้วยน้ำมันสำหรับผู้เตรียมเป็นคริสตชนและน้ำมันคริสมาแล้ว ในวันนี้ขอโปรดให้การเจิมนี้เกิดผลในตัวข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้เข้มแข็งในการประกาศความเชื่อของพระศาสนจักร และดำเนินชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้า                        

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 138