แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ ได้จัดฉลองครบรอบ 50 ปี ในเวลา 15.00 น. มีการเสวนา "งานคำสอนในทศวรรษหน้า" โดย พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ และ คุณพ่อ วัชศิลป์ กฤษเจริญ และเวลา 16.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณโดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พร้อมด้วย พระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ พระสังฆราชกิตติคุณ ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ พระสังฆราชกิตติคุณ ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต

ประมวลภาพศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ ฉลองครบรอบ 50 ปี ชุดที่ 1

ประมวลภาพศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ ฉลองครบรอบ 50 ปี ชุดที่ 2