แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

QA154

815     อะไรเป็นสายสัมพันธ์ของเอกภาพนี้ เหนือสิ่งใดทั้งหมดก็คือความรักซึ่ง “รวมเราไว้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์” (คส 3:14) แต่เอกภาพของพระศาสนจักรซึ่งกำลังเดินทางอยู่ในโลกนี้ยังขึ้นอยู่กับสายสัมพันธ์ที่เราแลเห็นได้อีกด้วย คือ

           - การประกาศความเชื่อหนึ่งเดียวที่ได้รับมาจากบรรดาอัครสาวก

           - การเฉลิมฉลองคารวกิจต่อพระเจ้า โดยเฉพาะการประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ

           - การสืบทอดจากบรรดาอัครสาวกทางศีลบวช ซึ่งคอยพยุงความสามัคคีเสมือนพี่น้องของครอบครัวของพระเจ้า

866      พระศาสนจักรเป็นหนึ่งเดียว - มีองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียว ประกาศความเชื่อหนึ่งเดียว บังเกิดจากศีลล้างบาปหนึ่งเดียว รวมเข้าเป็นร่างกายเดียว รับชีวิตจากพระจิตเจ้าองค์เดียว มุ่งสู่ความหวังประการเดียว ซึ่งเมื่อการนี้สำเร็จลงความแบ่งแยกทั้งหลายก็จะถูกพิชิตไป