แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

83ba9d4d7d4958dab164f19195911432โปรดเถิดพระเจ้าข้า
เสด็จมาอย่ารอช้า
พวกเราชาวประชา
เฝ้าใฝ่หาคอยพระองค์
ความรักของพระเจ้า
ทรงโปรดเกล้าตามประสงค์
ทรงมีเจตจำนง
มอบพระองค์พระบุตรา
ให้เป็นบุตรมนุษย์
งามเลิศรุจพระเจ้าฟ้า
ทรงรับเอากายา
และมังสาเหมือนชาวชน
เพื่อช่วยเราให้รอด
ให้ได้ปลอดบาปเหลือล้น
เพื่อเราแต่ละคน
เปี่ยมกุศลหรรษพร