แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ควรมีคู่มือแนะนำบทเทศน์


60.    การเทศน์ให้เหมาะกับหนังสือบทอ่านนับเป็นศิลปที่จำเป็นต้องปลูกฝัง ดังนั้น ตามคำขอร้องจากสภาสมัชชาครั้งก่อน  ข้าพเจ้าจึงขอผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องให้จัดเตรียมหนังสือคู่มือที่เหมาะสมในแนวเดียวกับคู่มือพิธีบูชาขอบพระคุณ  เพื่อช่วยศาสนบริกรให้ปฏิบัติภารกิจได้อย่างดีที่สุด เช่นคู่มือแนะนำบทเทศน์ เพื่อให้ผู้เทศน์ได้รับความช่วยเหลือที่มีประโยชน์สำหรับการปฏิบัติศาสนบริการของตน ดังที่นักบุญเยโรมเคยเตือนไว้ว่า การเทศน์ต้องควบคู่กับการดำเนินชีวิตที่ดีเป็นพยานยืนยันด้วย “กิจการที่ท่านทำต้องไม่ขัดแย้งกับบทเทศน์ของท่าน มิฉะนั้นขณะที่ท่านกำลังพูดอยู่ในโบสถ์ บางคนอาจคิดว่า ‘ทำไมท่านจึงไม่ปฏิบัติเช่นนี้เล่า’ ...พระสงฆ์ของพระคริสตเจ้าต้องมีความคิดและคำพูดที่สอดคล้องกัน”