แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระวาจาของพระเจ้าและการสวดภาวนาต่อพระแม่มารีย์


88.    เมื่อคิดถึงความสัมพันธ์ที่แยกกันไม่ออก ระหว่างพระวาจาของพระเจ้ากับพระนางมารีย์แห่งนาซาเร็ธ ข้าพเจ้าขอเตือนพร้อมกับบรรดาพระสังฆราชแห่งสมัชชาให้ส่งเสริมการสวดภาวนาต่อพระแม่มารีย์ในหมู่ผู้มีความเชื่อ โดยเฉพาะในชีวิตครอบครัว เป็นการช่วยให้รำพึงถึงพระธรรมล้ำลึกที่มีกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ กิจกรรมที่มีประโยชน์มากได้แก่การสวดสายประคำ ทั้งเป็นการส่วนตัวและส่วนรวม ซึ่งเป็นการรำพึงพร้อมกับพระแม่มารีย์ถึงพระธรรมล้ำลึกในพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า  และที่สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ได้ทรงให้เพิ่ม “พระธรรมล้ำลึกแห่งแสงสว่าง” เข้ามาด้วย  เป็นการดีที่เมื่อแจ้งพระธรรมล้ำลึกแต่ละข้อ จะมีการเพิ่มข้อความสั้นๆจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระธรรมล้ำลึกนั้นด้วย เพื่อช่วยให้จดจำข้อความที่มีความหมายจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระธรรมล้ำลึกพระชนมชีพของพระคริสตเจ้าได้ดีขึ้น
    ยิ่งกว่านั้น สมัชชายังย้ำให้สนับสนุนผู้มีความเชื่อทุกคนสวดบททูตสวรรค์แจ้งข่าว บทภาวนานี้เป็นบทภาวนาซื่อๆ แต่ลึกซึ้ง เพราะช่วยให้เรา“ได้ระลึกถึงพระธรรมล้ำลึกของพระวจนาตถ์ผู้ทรงรับสภาพมนุษย์เป็นประจำทุกวัน”  เป็นการถูกต้องแล้วที่ประชากรของพระเจ้า ครอบครัว และหมู่คณะของผู้ถวายตนแด่พระเจ้าทั้งชายและหญิงจะได้สวดบทภาวนานี้อย่างสม่ำเสมอ ดังที่ธรรมประเพณีเชิญชวนให้สวดตอนรุ่งเช้า ตอนเที่ยงและเมื่อตะวันตกดิน ในข้อความตอบรับทูตสวรรค์(ขององค์พระผู้เป็นเจ้า) เราวอนขอพระเจ้าให้พระนางมารีย์ช่วยวอนขอแทนเราให้ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ เช่นเดียวกับที่พระนางเคยทรงกระทำ คือรับพระวาจาของพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราและปฏิบัติตาม การปฏิบัติเช่นนี้อาจช่วยเราให้เติบโตขึ้นในความรักแท้จริงต่อพระธรรมล้ำลึกเรื่องการรับสภาพมนุษย์ของพระวจนาตถ์
    บทภาวนาโบราณบางบทของคริสตชนทางตะวันออก ที่คิดคำนึงถึงประวัติศาสตร์ความรอดพ้นทั้งหมดในความสัมพันธ์กับTheotokos หรือ “พระมารดาของพระเจ้า” ก็น่าจะเป็นที่รู้จัก ยอมรับและใช้ภาวนาอย่างแพร่หลายด้วย ข้าพเจ้าคิดเป็นพิเศษถึงบทเพลง Akathistos   และ Paraklesis บทเพลงสรรเสริญทั้งสองบทนี้ใช้ขับร้องโต้ตอบกัน เป็นบทเพลงที่ผสมผสานความเชื่อของพระศาสนจักรและข้อความจากพระคัมภีร์ ช่วยให้ผู้มีความเชื่อคิดคำนึงถึงพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าร่วมกับพระนางมารีย์ โดยเฉพาะบทเพลงน่าเคารพสรรเสริญพระมารดาของพระเจ้าที่เรียกว่า Akathistos – ที่ได้ชื่อเช่นนี้ก็เพราะต้องยืนขับร้อง - เป็นข้อความลึกซึ้งที่สุดที่เป็นพยานแสดงความศรัทธาต่อพระนางมารีย์ในธรรมประเพณีไบซันติน  การใช้ถ้อยคำเหล่านี้ภาวนาย่อมเปิดใจให้พร้อมจะรับสันติที่มาจากเบื้องบน จากพระเจ้า และรับสันตินั้นซึ่งได้แก่พระคริสตเจ้าเอง ผู้ทรงบังเกิดจากพระนางมารีย์เพื่อความรอดพ้นของเรา