แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ต้นมะเดื่อเทศไร้ผล

พระคัมภีร์    ลูกา 13:6-9

คำแนะนำสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง   
1.    พระเยซูเจ้า
2.    ชาย
3.    คนสวน   

อุปกรณ์ในการแสดง
1.    ต้นไม้ 1 ต้น (หรืออาจวาดเป็นรูปต้นไม้ไว้บนกระดาน)

ใจความสำคัญ
    การกระทำที่ดี    การใช้พระพรต่างๆ    คุณธรรม

คำอธิบาย
    ในอุปมาเรื่องนี้ พระเยซูเจ้าทรงแสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบจากธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมให้บรรดาผู้ที่ติดตามพระองค์ นำความเชื่อของเขาไปปฏิบัติ เหมือนกับการคาดหวังผลจากต้นมะเดื่อ เราผู้ซึ่งเป็นบุตรชายหญิงของพระเจ้าก็ได้รับการคาดหวังให้ปฏิบัติกิจการดี โดยปกติแล้วต้นมะเดื่อไม่ต้องให้การดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ ชาวสวนเพิ่มความเอาใจใส่ดูแลมากกว่าปกติเพื่อให้ต้นที่ไม่ออกดอกออกผลได้ให้ผล แต่เขาก็ไม่ได้รับผล เช่นเดียวกัน พระเจ้าทรงพยายามเก็บเกี่ยวคุณธรรมในตัวเราโดยทางพระหรรษทาน  ถึงแม้พระเจ้าจะทรงมีความเพียรอดทน แต่ในที่สุด ผู้ที่ไม่ยอมปฏิบัติตนเป็นบุตรที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า พวกเขาจะถูกพรากไปจากชีวิตนิรันดร

ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย
    ผลมะเดื่อคืออะไร
    ความรู้สึกที่เราปลูกต้นส้ม หรือต้นมะม่วงแล้วไม่เคยมีผล
    ชนิดของผลที่เราต้องผลิตให้
    ความช่วยเหลือของพระเจ้าจะช่วยให้เราเกิดผลดี

-------------------------------------------------
(พระเยซูเจ้าออกมาจากด้านหนึ่ง ชาวสวนยืนอยู่ห่างจากต้นไม้)
พระเยซูเจ้า    ชายผู้หนึ่งปลูกต้นมะเดื่อเทศต้นหนึ่งในสวนผลไม้ของตน เขามามองหาผลที่ต้นนั้น
    (ชายเข้ามา และหาผลจากต้นไม้)
พระเยซูเจ้า    แต่ไม่พบผลมะเดื่อเทศสักผลเดียว
    (ชายสั่นศีรษะ)
ชาย    (เรียกคนสวน)
    คนสวน ดูซิ สามีปีแล้วที่ฉันมองหาผลจากมะเดื่อเทศต้นนี้ แต่ไม่พบ จงโค่นมันเสียเถิด เสียที่เปล่าๆ
คนสวน    นายครับ ปล่อยมันไว้สักอีกปีหนึ่งเถิด ผมจะพรวนดินรอบต้น ใส่ปุ๋ย ดูซิว่าปีหน้ามันจะออกผลหรือไม่ ถ้าไม่ออกผล ท่านจะโค่นทิ้งเสียก็ได้
ชาย    ตกลง