แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การกลับคืนชีพของลาซารัส

พระคัมภีร์    ยน 11:1-44

คำแนะนำสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง   
1.    ผู้บรรยาย 
2.    พระเยซูเจ้า 
3.    มารธา
4.    มารีย์
5.    ศิษย์ 1-2-3 
6.    คนส่งสาร
7.    โทมัส 
8.    คนร้องไห้
9.    ลาซารัส 
10.    ชายกลิ้งก้อนหิน   

อุปกรณ์ในการแสดง
1.    ผ้าห่อตัวลาซารัส
2.    กล่องใบใหญ่ๆ

ใจความสำคัญ
    วันปัสกา  ชีวิตนิรันดร  ความเป็นมนุษย์ของพระเยซูเจ้า
คำอธิบาย
    การกลับคืนชีพของลาซารัสเป็นการเตรียมถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า เมื่อพระเยซูเจ้าทรงทราบข่าวว่าเพื่อนของพระองค์กำลังป่วย พระองค์มิได้ทรงเสด็จไปเยี่ยมเขาในทันที การตายของลาซารัสเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของการเผยแสดงถึงพระอานุภาพของพระองค์ ดังนั้น เมื่อพระเยซูเจ้ามาถึง มารธาจึงพูดว่า ถ้าพระองค์ทรงอยู่ที่นั่น ลาซารัสก็คงไม่ตาย ซึ่งนำไปสู่การสนทนาในเรื่องการกลับคืนชีพ
    มีคนกลุ่มหนึ่งอยู่ที่บ้านของลาซารัส เพราะจารีตการร้องไห้ของชาวยิวจะมีต่อเนื่องกันเป็นเวลาเจ็ดวัน พระเยซูเจ้าทรงเศร้าโศกในการตายของลาซารัสผู้เป็นเพื่อนของพระองค์ พระองค์ทรงภาวนาเสียงดังเพื่อให้ประชาชนทราบว่าพระบิดาทรงส่งพระองค์มา ด้วยคำสั่งของพระเยซูเจ้า ลาซารัสซึ่งตายมาแล้วสี่วัน ก็เดินออกมาและหลุดออกจากผ้าพันศพ และพระวรสารก็มิได้เล่ารายละเอียดอะไรมากไปกว่านี้
    อัศจรรย์ของพระเยซูเจ้าที่ทรงทำให้ลาซารัสกลับคืนชีพ ทำให้ชาวยิววางแผนจะประหารชีวิตพระองค์

ลักษณะเด่นเพื่อภิปราย
    ลักษณะความเป็นมนุษย์ของพระเยซูเจ้าในอัศจรรย์เรื่องนี้
    ทำไมพระเยซูเจ้าจึงไม่ไปหาลาซารัสในทันที
    เราจะเป็นประจักษ์พยานถึงอัศจรรย์ได้อย่างไร
    เราควรสวดภาวนาให้สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนๆ ที่ตายไปแล้ว
    ทำไมคริสตชนจึงไม่ควรกลัวความตาย
    พิธีฝังศพของเราสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของเราในเรื่องการกลับคืนชีพอย่างไร
    พระเยซูเจ้าทรงนำเรากลับมาสู่ชีวิต หลังจากที่เราทำบาปอย่างไร
--------------------------------------------------------
(พระเยซูเจ้านั่งอยู่กับบรรดาศิษย์ มารธา มารีย์ และคนร้องไห้นั่งอยู่ไกลๆ อีกมุมหนึ่ง ลาซารัสอยู่หลังกล่องใบใหญ่ที่อยู่ห่างออกไป คนส่งสารวิ่งมาหาพระเยซูเจ้า)
ผู้ส่งสาร    ข้าแต่พระเยซูเจ้า ผมนำข่าวจากมารธาและมารีย์ที่อยู่ที่เบธานีมาบอกพระองค์ พวกเธอให้ผมบอกว่า “พระเจ้าข้า คนที่พระองค์ทรงรักกำลังป่วย”
พระเยซูเจ้า    โรคนี้มิได้เกิดขึ้นเพื่อความตาย แต่เพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าและเพื่อพระบุตรของพระเจ้า
ผู้บรรยาย    ถึงแม้พระเยซูเจ้าทรงรักเพื่อนของพระองค์ทั้งสามคนนี้ที่อยู่ที่เมืองเบธานี แต่พระองค์ก็ยังทรงประทับอยู่ในที่ที่ทรงประทับอยู่อีกสองวัน แล้วจึงตัดสินใจไปหาพวกเขา
พระเยซูเจ้า    เรากลับไปแคว้นยูเดียกันเถิด
ศิษย์ 1    พระอาจารย์ ชาวยิวเพิ่มความพยายามเอาหินขว้างพระองค์ แล้วพระองค์ยังจะกลับไปที่นั่นอีกหรือ
พระเยซูเจ้า    ลาซารัส เพื่อนของเรากำลังหลับอยู่ แต่เรากำลังจะไปปลุกให้ตื่น
ศิษย์ 2    พระเจ้าข้า ถ้าเขาหลับอยู่ เขาก็จะหายจากโรค
ศิษย์ 3    ไม่ช้าเขาก็จะหายดี
พระเยซูเจ้า    ลาซารัสตายแล้ว เรายินดีสำหรับท่านทั้งหลายที่เราไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อท่านจะได้เชื่อ เราไปหาเขากันเถิด
โทมัส    (พูดกับศิษย์คนอื่นๆ)
    พวกเราจงไปตายพร้อมกับพระองค์เถิด
    (ทั้งกลุ่มเดินไปหากลุ่มคนร้องไห้)
ผู้บรรยาย    เมื่อพระเยซูเจ้ามาถึงเมืองเบธานี ทรงพบว่าลาซารัสถูกฝังในคูหามาสี่วันแล้ว เพื่อนๆ และญาติจำนวนมากมายมาหามารธาและมารีย์เพื่อปลอบใจนาง เมื่อมารธารู้ว่าพระเยซูเจ้ากำลังเสด็จมา นางก็ออกไปรับเสด็จพระองค์
    (มารธาลุกขึ้นเดินไปพบพระเยซูเจ้า)

มารธา    (พูดกับพระเยซูเจ้า)
    พระเจ้าข้า ถ้าพระองค์ทรงอยู่ที่นี่ พี่ชายของดินฉันคงไม่ตาย แต่บัดนี้ ดิฉันรู้ดีว่าสิ่งใดที่พระองค์ทรงวอนขอจากพระเจ้า พระเจ้าจะทรงประทานให้
พระเยซูเจ้า    พี่ชายของเธอจะกลับคืนชีพ
มารธา    ดิฉันรู้ว่าเขาจะกลับคืนชีพเมื่อมนุษย์ทุกคนจะกลับคืนชีพในวันสุดท้าย
พระเยซูเจ้า    เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต ใครเชื่อในเรา แม้ตายไปแล้วก็จะมีชีวิต และทุกคนที่มีชีวิต และเชื่อในเราจะไม่มีวันตายเลย ท่านเชื่อเช่นนี้หรือ
มารธา    เชื่อพระเจ้าข้า ดิฉันเชื่อว่าพระองค์เป็นพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้า ที่จะต้องเสด็จมาในโลกนี้
พระเยซูเจ้า    มารีย์อยู่ที่ไหน
มารธา    เธออยู่ที่บ้าน ดิฉันจะไปเรียกเธอมา
    (มารธาวิ่งกลับไปบ้าน พระเยซูเจ้าอยู่ที่เดิม)
มารธา    มารีย์ มารีย์ มาหาพี่หน่อย
    (คนร้องไห้หยุดชะงัก)
มารีย์    มีอะไรเหรอพี่
มารธา    พระอาจารย์อยู่ที่นี่ พระองค์ถามถึงน้อง
    (มารีย์ลุกขึ้นและรีบไปหาพระเยซูเจ้า)
คนร้องไห้ 1    เธอคงไปร้องไห้ที่หลุมฝังศพ
คนร้องไห้ 2    เราไปด้วยกันกับเธอเถิด
    (คนร้องไห้ไปกับมารีย์ มารีย์คุกเข่าแทบเท้าของพระเยซูเจ้า เธอและคนร้องไห้ ทำท่าร้องไห้)
มารีย์    พระเจ้าข้า ถ้าพระองค์อยู่ที่นี่ พี่ชายของดิฉันคงไม่ตาย
พระเยซูเจ้า    (ทรงถอนหายใจด้วยความเศร้าโศก)
    ท่านฝังศพเขาไว้ที่ไหน
คนร้องไห้ 1    พระเจ้าข้า เชิญมาทอดพระเนตรเถิด
    (ทั้งกลุ่มเดินมาที่ลาซารัส พระเยซูเจ้าเช็ดตา)
คนร้องไห้ 2    ดูซิ พระองค์ทรงรักเขาเพียงไร
คนร้องไห้ 3    พระองค์ทรงรักษาคนตาบอดได้ จะทำให้ลาซารัสไม่ตายไม่ได้หรือ
    (กลุ่มหยุดอยู่ห่างจากหลุมฝังศพ พระเยซูเจ้าเดินไปที่หลุมศพ)
พระเยซูเจ้า    จงยกแผ่นหินออก
มารธา    พระเจ้าข้า ศพมีกลิ่นแล้ว เพราะฝังมาถึงสี่วัน
พระเยซูเจ้า    เรามิได้บอกท่านหรือว่า ถ้าท่านมีความเชื่อ ท่านจะเห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
    (ผู้ชายผลักก้อนหินออก พระเยซูเจ้าเงยหน้าขึ้นข้างบน)
พระเยซูเจ้า    ข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงฟังคำของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าทราบดีว่าพระองค์ทรงฟังข้าพเจ้าเสมอ แต่ข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้ก็เพื่อประชาชนที่อยู่รอบข้าพเจ้า เขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามา
    (พูดเสียงดัง)
    ลาซารัส จงออกมาเถิด
    (ลาซารัสออกมา ประชาชนอ้าปากค้างด้วยความตกใจ)
พระเยซูเจ้า    จงเอาผ้าออก และให้เขาไปเถิด
    (ผู้ชายช่วยกันแกะผ้าออกจากลาซารัส มารีย์ มารธา และพระเยซูเจ้าไปหาลาซารัสและกอดเขา)
มารีย์+มารธา    พี่ลาซารัส ลาซารัส