แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คนใบ้หูหนวก

พระคัมภีร์    มก 7:31-37

คำแนะนำสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง   
1.    ผู้บรรยาย
2.    พระเยซูเจ้า
3.    คนใบ้หูหนวก
4.    บุคคล 1-2-3-4   

อุปกรณ์ในการแสดง

ใจความสำคัญ
    การประกาศพระวรสาร  การฟังพระวาจาของพระเจ้า

คำอธิบาย
    ผลกระทบจากการที่พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนใบ้หูหนวกโดยใช้ทางท่าทางและถ้อยคำที่แปลกๆ พิธีซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของการรักษาในสมัยนั้นรวมทั้งพวกพ่อมดหมอผีของคนต่างศาสนาด้วย ในสมัยนั้น มีความเชื่อว่าน้ำลายมีอานุภาพเป็นยารักษา ความสนิทสัมพันธ์ของพระเยซูเจ้ากับพระเจ้าเห็นได้จากสัญลักษณ์ของการที่พระองค์ทรงเงยพระพักตร์ขึ้นเบื้องบน
    ความลับของการเป็นพระเมสสิยาห์ซึ่งในพระวรสารนักบุญมาระโกพบได้สองครั้งในการบอกเล่าถึงอัศจรรย์ครั้งนี้ พระเยซูเจ้าทรงเรียกคนใบ้หูหนวกออกไปต่างหากเพื่อรักษาเขา หลังจากทำอัศจรรย์แล้ว พระองค์ทรงห้ามประชาชนมิให้พูดเรื่องนี้กับผู้ใด
    พิธี “เอฟฟาธา” ได้เลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีศีลล้างบาป พระสงฆ์หรือสังฆานุกรภาวนาเพื่อให้ผู้สมัครเปิดรับพระวาจาของพระเจ้า และประกาศความเชื่อ

ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย
    อะไรบ้างที่เราทำเป็นเหมือนกับว่าเราหูหนวกและพูดด้วยความยากลำบาก
    ความหมายของพิธีเอฟฟาธาในพิธีศีลล้างบาป
    เราสามารถได้ยินพระวาจาของพระเจ้าเมื่อใด
    เราสามารถแสดงให้เห็นได้อย่างไรว่าเราเปิดรับพระวาจาของพระเจ้า
    วิธีการต่างๆ ในการเผยแผ่ข่าวดี

ผู้บรรยาย    เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในเขตทศบุรี มีผู้นำคนใบ้ หูหนวกคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์ ทูลขอร้องให้พระองค์ทรงปกพระหัตถ์
บุคคล 1    เขาต้องไม่ได้ยินแน่ๆ เลย
บุคคล 2    เขาไม่มีทางได้ยินเราพูดแน่นอน
 บุคคล 3    โปรดปกพระหัตถ์และรักษาเขาด้วยเถิด
พระเยซูเจ้า    (พูดกับคนใบ้หูหนวก)
    มากับเราเถิด
(พระเยซูเจ้านำคนใบ้หูหนวกออกจากฝูงชน คนใบ้ หูหนวกกลับมายังคนดู พระเยซูเจ้าแสดงท่าทางแบบไม่มีเสียงในขณะที่ผู้บรรยายอธิบาย)
ผู้บรรยาย    พระเยซูเจ้าทรงใช้นิ้วพระหัตถ์ยอนหูของชายผู้นี้ และทรงใช้พระเขฬะแตะลิ้นของเขา
    (พระเยซูเจ้าทรงเงยหน้าขึ้นข้างบนและถอนใจ)
พระเยซูเจ้า    “เอฟฟาธา” จงเปิดเถิด
คนใบ้หูหนวก    ผมได้ยินท่านพูด
บุคคล 1    ฟังซิ เขาพูดได้ชัดเจนทีเดียว
บุคคล 2    เขาได้ยินด้วย
พระเยซูเจ้า    (พูดกับทุกคน)
    อย่าพูดเรื่องนี้กับผู้ใด
    (พระเยซูเจ้าออกไป บุคคล 4 เข้ามา)
    (บุคคล 1-2-3 และคนใบ้หูหนวกวิ่งไปหาบุคคล 4)
บุคคล 1    พระเยซูเจ้ารักษาชายผู้นี้ซึ่งหูหนวก
บุคคล 2    พระองค์ยังทำให้เขาสามารถพูดได้อย่างชัดเจน
บุคคล 3    พระองค์ทรงกระทำทุกอย่างล้วนดีทั้งนั้น เขาทำให้คนหูหนวกกลับได้ยิน และคนใบ้กลับพูดได้
บุคคล 4    ไปกันเถอะ เราไปบอกเพื่อนๆ และบรรดาญาติของเรากันเถิด
    (ทุกคนออกไป)