แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ชายมือลีบ

พระคัมภีร์    มธ 12:9-14; มก 3:1-6; ลก 6:6-11


คำแนะนำสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง   
1.    ผู้บรรยาย
2.    พระเยซูเจ้า
3.    ชาย
4.    ฟาริสี 1-2-3
5.    ฝูงชน   

อุปกรณ์ในการแสดง

ใจความสำคัญ
    การต่อต้านพระเยซูเจ้า  การรักษาโรคในวันสับบาโต
คำอธิบาย
    พระเยซูเจ้าทรงรักษาชายมือลีบ ทำให้เกิดการประจันหน้ากับชาวฟาริสีบางคนเรื่องวันสับบาโต พระเยซูเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าคนๆหนึ่งสามารถช่วยแกะในวันสับบาโตได้ ก็แน่นอนว่า ธรรมบัญญัติก็จะยิ่งช่วยผู้ที่เป็นมนุษย์สักเท่าใด ด้วยความไม่เต็มใจในการยอมให้กระทำความดีในวันสับบาโต ชาวฟาริสีจึงเงียบ พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรพวกเขาด้วยความกริ้ว เศร้าพระทัยเพราะจิตใจหยาบกระด้างของพวกเขา เพราะการโต้แย้งของพระเยซูเจ้าทั้งด้วยพระวาจาและกิจการของพระองค์ ทำให้ชาวฟาริสีเริ่มหาหนทางจะกำจัดพระองค์

ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย
    ส่วนใดในชีวิตของเราที่ “ลีบ” และต้องการการรักษาจากพระเยซูเจ้า
    เราควรทำกิจการดีเพื่อทำให้วันอาทิตย์เป็นวันศักดิ์สิทธิ์
    ยกตัวอย่างความมีใจแข็งกระด้างของเรา เมื่อคำนึงถึงคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้า
    บางครั้งคนดีถูกกดขี่ข่มเหงได้อย่างไร
-------------------------------------------------
(พระเยซูเจ้ายืนอยู่ต่อหน้าฝูงชนที่นั่งอยู่รวมทั้งชายมือลีบและชาวฟาริสี พระเยซูเจ้าทำท่าสอนโดยไม่มีเสียง)
ผู้บรรยาย    ในวันสับบาโตวันหนึ่ง  พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอน ชายมือลีบคนหนึ่งอยู่ในฝูงชนนี้ด้วย
ฟาริสี 1    (พูดกับฟาริสี 2)
    ดูเขาไว้อย่าให้คลาดสายตานะ ถ้าเขาทำการรักษาในวันสับบาโตถือว่าเขาละเมิดธรรมบัญญัติ
ฟาริสี 2    ได้เลย
    (พระเยซูเจ้าชี้ไปที่ชายมือลีบ)
พระเยซูเจ้า    ลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี่ซิ
(ชายเดินมาหาพระเยซูเจ้า)
พระเยซูเจ้า    (พูดกับฝูงชน)
    เราขอถามพวกท่าน ธรรมบัญญัติยอมให้เราทำอะไรในวันสับบาโต ควรทำความดีหรือความชั่ว ควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิต ถ้าท่านใดมีแกะอยู่ตัวเดียว และแกะตัวนั้นตกบ่อในวันสับบาโต เขาจะไม่ไปจับมันและฉุดขึ้นมาดอกหรือ มนุษย์คนหนึ่งย่อมมีค่ากว่าแกะมากนัก ดังนั้น ธรรมบัญญัติจึงอนุญาตให้ทำความดีในวันสับบาโตได้
(พระเยซูเจ้าทรงมองไปรอบๆ ฝูงชนด้วยความโกรธและความเศร้า)
พระเยซูเจ้า    (พูดกับชายมือลีบ)
    จงเหยียดมือซิ
    (ชายเหยียดมือ)
ชาย    ดูซิ มันดีเหมือนมืออีกข้างหนึ่งเลย ขอบคุณ ขอบคุณท่านมาก พระอาจารย์
(ฝูงชนร้อง อู้ฮู้ อู้ฮู้ ชายขยับมือและยื่นออกไปให้ฝูงชนชม)
(ฟาริสี 1-2-3 ออกจากฝูงชนและพบกันในที่ที่ห่างออกไป)
ฟาริสี 1    เราต้องฆ่าเขา เราต้องฆ่าคนชื่อเยซู
ฟาริสี 2    ใช่ แต่จะทำอย่างไร
ฟาริสี 3    ผมมีวิธี