แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คนอัมพาต

พระคัมภีร์    มธ 9:1-8; มก 2:1-22; ลก 5:17-26

คำแนะนำสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง   
1.    ผู้บรรยาย
2.    พระเยซูเจ้า
3.    ชายอัมพาต
4.    เพื่อน 1-2-3-4
5.    ธรรมาจารย์ 1-2
6.    บุคคล 1-2   

อุปกรณ์ในการแสดง
1.    เสื่อหรือพรม

ใจความสำคัญ
การให้อภัยบาป

คำอธิบาย
    พระเยซูเจ้าทรงตอบรับสภาพอันน่าสงสารของคนอัมพาตเพราะความเชื่อของเขา และความเชื่อของเพื่อนๆ ของเขา ในความปรารถนาของพวกเขาที่จะไปให้ถึงพระเยซูเจ้าโดยขึ้นไปบนหลังคา การหาทางเข้าโดยทางหลังคาเป็นสิ่งที่ง่าย เพราะโดยทั่วไปแล้วหลังคาทำด้วยดินเหนียวและฟาง
    ในการรักษาชายผู้นี้ ประการแรก พระเยซูเจ้าทรงกระทำโดยทรงให้อภัยบาปแก่เขา การกระทำด้วยความเชื่อของคนอัมพาตแสดงเป็นนัยถึงการเป็นทุกข์ถึงบาป ทันทีที่หลังคาแห่งความชั่วถูกทำลาย พระเยซูเจ้าทรงจัดการกับผลกระทบอีกด้านหนึ่งคือความเจ็บป่วย เรื่องราวนี้แสดงให้เห็นถึงการรักษา ซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่าพระเยซูเจ้าทรงมีพระอานุภาพของพระเจ้า และทรงมีอำนาจในการอภัยบาป เป็นการแสดงให้เห็นถึงบทบาทในฐานะพระผู้ไถ่กู้ที่เลยไปถึงทางกายภาพด้วย

ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย
    บาปเหมือนกับการเป็นอัมพาตอย่างไร
    เพื่อนๆ สามารถนำกันและกันให้มาใกล้ชิดพระเยซูเจ้าได้อย่างไร
    ผลที่ตามมาของบาปที่กระทบต่อโลก
    วิธีการต่างๆ ในปัจจุบันที่เราสามารถรับการให้อภัยจากพระเยซูเจ้า
    เหตุผลต่างๆ ที่เราต้องสรรเสริญและโมทนาพระคุณพระเจ้าในพระทัยดีของพระองค์

(พระเยซูเจ้า ธรรมาจารย์ 1-2 และบุคคล 1-2 นั่งอยู่บนพื้น พระเยซูเจ้ากำลังสั่งสอนอย่างเงียบๆ ห่างออกไป คนอัมพาตอยู่บนเสื่อมีเพื่อนๆ อยู่รอบๆ)
ผู้บรรยาย    วันหนึ่ง พระเยซูเจ้ากำลังสั่งสอนอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่เมืองคาเปอรนาอุม ชายอัมพาตถูกนำมาที่บ้านหลังนั้น เพื่อนๆ ของเขาหวังว่าพระเยซูเจ้าจะทรงรักษาเขาให้หาย
เพื่อน 1    ดูคนเหล่านั้นซิ
เพื่อน 2    แน่นจนล้นออกมานอกประตูบ้าน
เพื่อน 3    เราไม่มีทางได้เข้าไปถึงพระเยซูเจ้าแน่ๆ
เพื่อน 4    พวกเราหามเขามาตั้งไกล (พยักหน้ากับชายอัมพาต) แค่นี้ไม่ทำให้เราหมดหวังหรอก
เพื่อน 1    ท่านพูดถูก เราต้องหาทางช่วยกัน
เพื่อน 2    ผมคิดได้แล้ว เราปีนขึ้นไปบนหลังคาและเปิดช่องให้ตรงกับที่พระเยซูเจ้านั่งอยู่
เพื่อน 3    ทีนี้ เราก็สามารถหย่อนเพื่อนของเราลงไปหาพระเยซูเจ้าได้ละซิ
เพื่อน 4    ทุกๆ คนก็จะหลีกทางให้เขา เป็นความคิดที่เยี่ยมมาก
(ขณะที่ผู้บรรยายกำลังพูด ย้ายชายอัมพาตพร้อมเสื่อของเขามาไว้ต่อหน้าพระเยซู เพื่อนๆ ถอยออกไป)
ผู้บรรยาย    ครั้นแล้วชายเหล่านั้นจึงเจาะหลังคาบ้าน และค่อยๆ หย่อนชายอัมพาตลงไปพร้อมกับเสื่อของเขา พระเยซูเจ้าทรงดีพระทัยที่เห็นชายเหล่านี้มีความเชื่ออย่างมาก
พระเยซูเจ้า    (มองชายอัมพาต)
    ทำใจดีๆ ไว้เถิด ลูกเอ๋ย บาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว
ธรรมาจารย์ 1    (ป้องปากพูดกับผู้ชม)
    คนนี้เป็นใครกัน จึงกล่าวดูหมิ่นพระเจ้า
ธรรมาจารย์ 2    (ป้องปากพูดกับผู้ชม)
    พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถอภัยบาปได้
พระเยซูเจ้า    (พูดกับธรรมาจารย์ 1-2)
    พวกท่านคิดเช่นนี้ในใจทำไม อย่างใดง่ายกว่ากัน การบอกว่า “บาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว” หรือบอกว่า “จงลุกขึ้น แบกเสื่อและเดินไปเถิด” แต่เพื่อแสดงให้ท่านเห็นว่า เรามีอำนาจอภัยบาปได้บนแผ่นดินนี้ (พูดกับชายอัมพาต) เราสั่งท่าน จงลุกขึ้น เก็บเสื่อของท่านและกลับไปบ้านเถิด
ชายอัมพาต    (เก็บเสื่อ)
    ขอถวายพระพรแด่พระเจ้า (แล้วออกไป)
บุคคล 1    เราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลย
บุคคล 2    พระเจ้าทรงพระทัยดีและมีพระเมตตาอย่างล้นเหลือ