แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

จับปลาได้มากมาย

พระคัมภีร์    ลก 5:1-11

คำแนะนำสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง   
1.    ผู้บรรยาย
2.    พระเยซูเจ้า
3.    ยากอบ
4.    ยอห์น
5.    ซีโมน เปโตร
6.    อันดรูว์
7.    ผู้เป็นหุ้นส่วน
8.    คนอื่นๆ 2 คน
9.    ฝูงชน   

อุปกรณ์ในการแสดง
1.    เก้าอี้สองชุดสำหรับทำเรือสองลำ
2.    อวน 2 ปาก

ใจความสำคัญ
การเป็นศิษย์    และเปโตร

คำอธิบาย
    ในพระวรสารนักบุญลูกา ทะเลสาบเป็นสถานที่แสดงให้เห็นถึงอำนาจ   อัศจรรย์พิเศษนี้เกิดขึ้นเมื่อชาวประมงมีความไว้วางใจพระเยซูเจ้าผู้ซึ่งไม่ใช่ชาวประมงในการหย่อนอวนลงจับปลาอีกครั้ง ถึงแม้พวกเขาจะจับปลาไม่ได้เลยตลอดคืน แต่ทันใดนั้นต้องประหลาดใจที่พวกเขาจับปลาได้จำนวนมากมาย การตอบรับในอัศจรรย์ที่จับปลาได้จำนวนมากมายนั้น เปโตรจึงกราบลงที่พระชานุของพระเยซูเจ้า ชาวประมงทุกคนสัมผัสได้ถึงการประทับอยู่ของพระเจ้า จึงละทิ้งทุกสิ่งติดตามพระองค์
    เป็นเรือของเปโตรที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้ เปโตรเป็นคนแรกที่ทราบถึงความยิ่งใหญ่ของพระเยซูเจ้า และเห็นว่าตนไม่เหมาะสม องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสกับเปโตรแต่ผู้เดียวว่า “ท่านจะเป็นชาวประมงจับมนุษย์” นี่เป็นการชี้ให้เห็นล่วงหน้าถึงกระแสเรียกของการเป็นผู้นำในพระศาสนจักร คำกิริยาที่ใช้ว่า “จะเป็นชาวประมง” นั้น หมายถึงจะเป็นตลอดชีวิต

ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย
    พระอานุภาพของพระเยซูเจ้าที่ทรงมีเหนือมนุษย์และเหนือธรรมชาติ
    รางวัลของการกระทำตาม ในสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงแนะนำ
    เครื่องหมายในเรื่องนี้ที่บอกว่าเปโตรจะมีบทบาทพิเศษในพระศาสนจักร
    “เป็นชาวประมงหามนุษย์” เกี่ยวข้องกับอะไร
    ความร่วมมือกันในการทำงานเป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นของพระเยซูเจ้าและชาวประมงเพื่อที่จะจับปลา
    เราสามารถแสดงว่าเห็นคุณค่าของการเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าได้อย่างไร

--------------------------------------------------------
(ซีโมน เปโตร อันดรูว์ และผู้เป็นหุ้นส่วนอยู่ในเรือลำหนึ่ง  ยากอบและยอห์น อยู่ในเรืออีกลำหนึ่ง พวกเขากำลังซักอวนอยู่ ใกล้กับเรือของซีโมน เปโตร พระเยซูเจ้าตรัสกับฝูงชนซึ่งเบียดเสียดกันเพื่อเข้าใกล้พระเยซู)
ผู้บรรยาย    วันหนึ่งพระเยซูเจ้าตรัสกับฝูงชนที่อยู่บนฝั่งทะเลสาบกาลิลี
พระเยซู    พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่เหนือพวกท่าน
คนอื่นๆ 1    เขาพูดอะไรนะ
คนอื่นๆ 2    ไม่รู้ซิ มีคนมากมายห้อมล้อมเขาอยู่
    (พระเยซูเจ้าเข้าไปในเรือลำที่อยู่ใกล้ที่สุดและนั่งลง)
พระเยซูเจ้า    ซีโมน ท่านช่วยดันเรือให้ออกห่างจากฝั่งไกลกว่านี้อีกหน่อยเถอะ
    (ซีโมน อันดรูว์ และผู้เป็นหุ้นส่วน เข้าไปในเรือและพาย)
ผู้บรรยาย    พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนประชาชนจากเรือของซีโมน เมื่อทรงสอนเสร็จแล้ว จึงตรัสกับซีโมนว่า
พระเยซู    ซีโมน จงแล่นเรือออกไปที่ลึก และหย่อนอวนลงจับปลาเถิด
ซีโมน    พระอาจารย์ พวกเราทำงานหนักมาทั้งคืนแล้ว จับปลาไม่ได้เลย แต่เมื่อพระองค์ตรัสดังนี้ ข้าพเจ้าก็จะลงอวน
    (ซีโมน อันดรูว์ และหุ้นส่วน หย่อนอวนลง)
ซีโมน    ดูซิ ดูปลาเหล่านี้ซิ มีจำนวนเป็นร้อยๆ ตัว
    (ทุกคนดึงอวน)
หุ้นส่วน    อวนกำลังจะขาดแล้ว
    (ซีโมนทำท่าทางเรียกยากอบและยอห์นให้มา พวกเขาเข้าไปในเรือและพายไป)
ซีโมน    ช่วยพวกเราเอาปลาเหล่านี้ขึ้นมาหน่อยนะ ใส่ไว้ในเรือของพวกท่านครึ่งหนึ่งด้วย
    (ทุกคนช่วยกันเอาอวนใส่ลงในเรือ)
ยอห์น    ดูซิ ปลามากมายจนเรือเกือบจม
ยากอบ    เป็นเรื่องประหลาดว่าไหม
ซีโมน    (คุกเข่าลงต่อหน้าพระเยซูเจ้า)
    โปรดไปจากข้าพเจ้าเสียเถิด พระเจ้าข้า เพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาป

พระเยซูเจ้า    (พูดกับซีโมน)
    อย่ากลัวเลย ตั้งแต่นี้ไป ท่านจะเป็นชาวประมงหามนุษย์
ผู้บรรยาย    เมื่อบรรดาชาวประมงเหล่านี้นำเรือกลับถึงฝั่ง พวกเขาละทิ้งทุกสิ่งและกลายเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า