แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำให้พายุสงบ

พระคัมภีร์     มธ 8:23-27; มก 4:35-41; ลก 8:22-25

คำแนะนำสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง   
1.    ผู้บรรยาย
2.    พระเยซูเจ้า
3.    ศิษย์ 6 คน   

อุปกรณ์ในการแสดง
1.    เก้าอี้ 8 ตัวหรือมากกว่า ตั้งเรียงซ้อนเป็นแถวเพื่อทำเป็นเรือ
2.    เบาะนั่งหรือหมอนอิง
3.    เครื่องทำเสียงฟ้าผ่าและเสียงคลื่น

ใจความสำคัญ
        ความเชื่อ  และต้องการความเชื่อ
        ธรรมชาติมนุษย์ของพระเยซูเจ้า และเอกลักษณ์ของพระเยซูเจ้า

คำอธิบาย
    อัศจรรย์ประการนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงเอกลักษณ์ของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง ทรงหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าแม้ในท่ามกลางพายุ พระองค์ทรงสามารถทำให้คลื่นและลมสงบลงได้ด้วยคำพูดเพียงคำเดียว ชาวยิวถือว่าทะเลเป็นอันตรายต่อชีวิต เป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้าย ในพระคัมภีร์ของชาวฮีบรู กิจการของการสร้างอธิบายให้เห็นว่าพระเจ้าทรงมีชัยเหนือทะเล ผลที่ตามมาคือเมื่อพระเยซูเจ้าทรงควบคุมทะเล พระองค์ทรงแสดงถึงอำนาจความเป็นพระเจ้าของพระองค์ พระองค์ทรงถูกปลุกขึ้นจากการหลับ และเป็นผู้มีชัยเหนือความชั่วดั่งที่วันหนึ่งพระองค์จะถูกปลุกขึ้นจากอุโมงค์ฝังพระศพ และมีชัยชนะเหนือความชั่วตลอดกาล เรื่องนี้ยังเรียกร้องความเชื่อจากเราด้วย หลังจากทำให้พายุในทะเลสงบแล้ว พระเยซูเจ้าทรงตำหนิบรรดาศิษย์ว่าพวกเขาช่างมีความเชื่อน้อย ถ้าเราเชื่อในพระเยซูเจ้า เราวางใจว่าพระองค์ทรงเอาพระทัยใส่ต่อพายุต่างๆ ในชีวิตของเรา แม้ในขณะที่ปรากฏว่าพระองค์ทรงกำลังบรรทมอยู่

ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย
    ทำไมพระเยซูเจ้าจึงทรงเหนื่อย
    เครื่องหมายที่แสดงถึงความเป็นมนุษย์ของพระเยซูเจ้า
    พายุต่างๆ ที่เราอาจจะต้องฝ่าฝัน
    เวลาที่พระเยซูเจ้าทรงประทานพละกำลังกับเรา
    เหตุผลที่เราวางใจในพระเยซูเจ้า

--------------------------------------------------------
(พระเยซูเจ้าและบรรดาศิษย์ยืนอยู่ใกล้เรือ)
ผู้บรรยาย    วันที่ยาวนานและวุ่นวาย พระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอนบรรดาประชาชน ทรงรักษาผู้ป่วยจำนวนมาก นี่ก็เป็นเวลาเย็นแล้ว และพระเยซูเจ้าทรงเหน็ดเหนื่อย
พระเยซูเจ้า    (พูดกับบรรดาศิษย์)
    ให้เราข้ามทะเลสาบไปอีกฝั่งหนึ่งเถิด
ศิษย์ 1    ดีครับ เรือของเราเทียบท่าอยู่ที่นี่พอดี
ศิษย์ 2    พระเยซูเจ้าครับ ทำไมพระองค์ไม่ไปนั่งท้ายเรือและพักผ่อนบ้างละครับ
พระเยซูเจ้า    เป็นความคิดที่ดีนะ
    (พระเยซูเจ้าและบรรดาศิษย์ลงเรือ พระเยซูเจ้านั่งที่เก้าอี้ตัวสุดท้ายและศีรษะพาดอยู่บนหมอนอิง)
ผู้บรรยาย    เป็นที่ทราบกันดีว่าทะเลสาบกาลิลีมักจะเกิดพายุแบบทันทีทันใด ขณะที่เรือของบรรดาศิษย์กำลังแล่นไป เกิดพายุแรงกล้าในทะเลสาบ คลื่นสูงจนมองไม่เห็นเรือ แต่พระเยซูเจ้าบรรทมหลับ
    (เสียงพายุ บรรดาศิษย์โคลงไปข้างหน้าและกลับไปข้างหลัง)
ศิษย์ 3    น้ำเข้ามาในเรือเยอะแยะเลย
ศิษย์ 4    เราคงอยู่ได้ไม่นาน เดี๋ยวเรือคงจะจมแล้ว
    (ศิษย์ 5 และ 6 ไปหาพระเยซูเจ้าและเขย่าพระองค์)
ศิษย์ 5    พระอาจารย์ ท่านไม่วิตกกังวลเลยเหรอ
ศิษย์ 6    ช่วยด้วยเถิด เรากำลังจะจม
    (พระเยซูเจ้าตื่น ลุกขึ้นยืน และยื่นมือขึ้นข้างบน)
พระเยซูเจ้า    จงสงบเดี๋ยวนี้ (ยื่นมือออกไปในทะเล) จงสงบเถิด
(หันไปพูดกับบรรดาศิษย์)
ทำไมจึงตกใจกลัวเล่า ท่านช่างมีความเชื่อน้อยเหลือเกิน
ศิษย์ 1    (พูดกับศิษย์ 2)
    ใครสามารถทำแบบนี้ได้
ศิษย์ 3    (พูดกับศิษย์ 4)
    ท่านผู้นี้เป็นใครหนอ
ศิษย์ 5    (พูดกับศิษย์ 6)
    แม้ลมและทะเลก็ยอมเชื่อฟังเขา