แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

บทนำ

 

แผนแรกอันน่าอัศจรรย์ของพระเป็นเจ้าในเอเซีย
1.พระศาสนจักรในเอเซีย ขับร้องสรรเสริญ “พระเป็นเจ้าแห่งความรอด” (สดด.68:20) ที่ทรงเลือกพื้นแผ่นดินเอเซียให้เป็นจุดเริ่มต้นแผนการแห่งความรอดของพระองค์ โดยผ่านทางชายและหญิงจากทวีปนี้ ความจริงมีอยู่ว่า  พระเป็นเจ้าทรงมีแผนการที่จะเผยแสดง  และทรงบันดาลให้พระประสงค์ที่มีมาตั้งแต่แรกแล้ว ในอันที่จะประทานความรอดให้เอเซีย พระองค์ทรงนำบรรดาอัยกา (ดู ปฐก.12) และทรงนำประชากรของพระองค์ไปสู่ความเป็นอิสระ (ดู อพย.3:10) พระองค์ตรัสกับประชากรที่ทรงเลือกสรร โดยผ่านทางบรรดาประกาศก ผู้วินิจฉัย บรรดากษัตริย์และสตรีผู้มีความเชื่อที่กล้าหาญ “เมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้” (กท.4:4) พระเจ้าทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ คือพระเยซูคริสตเจ้า พระผู้ไถ่ ผู้ทรงรับเอาเนื้อ-หนังเป็นชาวเอเซีย ด้วยความชื่นชมยินดีในความงดงามในด้านวัฒนธรรม และความมีชีวิตชีวาทางด้านศาสนาของประชาชนในทวีปนี้ และในขณะเดียวกัน  ก็สำนึกในพระพรอันประเสริฐแห่งความเชื่อที่ได้รับไว้  เพื่อคุณความดีของทุกคน พระศาสนจักรในเอเซียจึงประกาศอยู่เสมอว่า “จงขอบพระคุณพระเป็นเจ้า เพราะพระองค์ทรงพระทัยดี ความรักของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจนิรันดร์” (สดด.118:1)
    เหตุว่าพระเยซูเจ้าประสูติ เจริญพระชนม์ สิ้นพระชนม์และเสด็จกลับคืนชีพในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ดินแดนเล็กๆ ของเอเซียตะวันตกผืนนั้น จึงกลายเป็นดินแดนแห่งพระสัญญาและความหวังของมวลมนุษย์ พระ-เยซูเจ้าทรงรู้จักและรักดินแดนแห่งนี้ พระองค์ทรงรับเอาประวัติศาสตร์ ความทุกข์ทรมานของประชาชนบนผืนแผ่นดินแห่งนี้ พระองค์ทรงรักประชาชนของดินแดนนี้ และทรงรับเอามรดกวัฒนธรรมของชาวยิวมาเป็นของพระองค์เอง อันที่จริงก่อนหน้านี้ นับเป็นเวลานานปีมาแล้ว  พระเป็นเจ้าได้ทรงเลือกประชาชนชาตินี้ และเพื่อจะได้ทรงเผยแสดงพระองค์เอง เป็นการเตรียมการเสด็จมาขององค์พระผู้ไถ่ และจากดินแดนแห่งนี้ พระศาสนจักรในเอเซียก็กำลังจะก้าวไปสู่คริสตสหัสวรรษที่สาม พร้อมกับพระศาสนจักรทั่วโลก ด้วยความประทับใจในทุกสิ่งที่พระเป็นเจ้าได้ทรงประทานให้ตั้งแต่แรกเริ่มมาจนถึงปัจจุบัน และยึดมั่นในความจริงที่ว่า “ในสหัสวรรษที่หนึ่ง กางเขนได้ถูกปักไว้ในดินแดนของยุโรป และในสหัสวรรษที่สองได้ถูกปักไว้บนผืนแผ่นดินของอเมริกาและอัฟริกา ฉันใดก็ฉันนั้น เราสามารถอธิษฐานภาวนาได้ว่า ในสหัสวรรษที่สาม ผลิตผลอันยิ่งใหญ่แห่งความเชื่อจะได้รับการเก็บเกี่ยวในทวีปที่กว้างใหญ่และสำคัญนี้