แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การเฉลิมฉลองสมัชชาพิเศษ
3. เดชะพระหรรษทานของพระเป็นเจ้า  การประชุมสมัชชาพิเศษของพระสังฆราชเพื่อเอเซีย ได้มีขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 1998 ที่วาติกัน หลังการประชุมพิเศษเพื่ออัฟริกา (ค.ศ1994) และอเมริกา (ค.ศ. 1997) และติดตามด้วยการประชุมสมัชชาพิเศษเพื่อโอเชเนีย (ค.ศ. 1998) เป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนที่บรรดาสมาชิกของสมัชชา  และผู้ร่วมประชุมอื่นๆ ได้มาชุมนุมห้อมล้อมผู้สืบตำแหน่งนักบุญเปโตร และมีส่วนร่วมในพระพรแห่งความเป็นหนึ่งเดียวของฐานันดร ซึ่งได้แสดงออกด้วยวาจาและท่าทาง ในนามของพระศาสนจักรในเอเซีย นับเป็นกาลเวลาแห่งพระหรรษทานอันพิเศษอย่างแท้จริง การประชุมต่างๆ ของพระสังฆราชแห่งเอเซียก่อนหน้านี้ นับเป็นการเตรียมการประชุมสมัชชาฯ บันดาลให้มีบรรยากาศแห่งความเป็นหนึ่งเดียวของพระศาสนจักรฉันพี่ฉันน้อง ที่นับว่ามีบทบาทสำคัญมากก็คือ การประชุมใหญ่ และสัมมนาต่างๆ ซึ่งสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเซีย และหน่วยงานต่างๆ ของสหพันธ์ฯ นี้ ที่ได้จัดขึ้นเป็นระยะๆ นับเป็นการรวมตัวของพระสังฆราชเอเซียเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการส่งเสริมทั้งความสัมพันธ์ส่วนตัวและพันธกิจของท่านเหล่านี้ ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปร่วมการประชุมเหล่านี้บ้าง บางครั้งก็ได้เป็นประธานในพิธีบูชามิสซาอย่างสง่าในโอกาสเปิดและปิดการประชุม ในโอกาสนั้นๆ ข้าพเจ้าได้มีโอกาสสัมผัส “การพบปะด้วยการเสวนา” ของพระศาสนจักรท้องถิ่น ซึ่งรวมไปถึงพระ-ศาสนจักรจารีตตะวันออก โดยพบกับบรรดานายชุมพาของพวกเขา การประชุมเหล่านี้และการประชุมในเขตต่างๆ ของพระสังฆราชแห่งเอเซีย ถือเป็นโอกาสการเตรียมในระยะยาวสำหรับการประชุมสมัชชาครั้งนี้
    การประชุมสมัชชาเองก็ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเสวนาว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งวิถีชีวิตของพระศาสนจักรในเอเซีย  การแบ่งปันประสบการณ์ความคิดและข้อเสนอแนะ ด้วยความจริงใจและตรงไปตรงมา ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการพบกันในด้านจิตวิญญาณ และความเป็นหนึ่งเดียวในความคิดและจิตใจ ซึ่งมองข้ามความแตกต่างด้วยความรักและความเคารพนับถือต่อกันและกัน สิ่งที่น่าประทับใจมากก็คือ การพบปะกันระหว่างพระศาสนจักรที่เพิ่งเริ่มต้น กับพระศาสนจักรที่มีประวัติอันยาวนานมาตั้งแต่สมัยของท่านอัครสาวก เรามีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบกับพระสังฆราชของพระศาสนจักรท้องถิ่นในพม่า เวียตนาม  ลาว เขมร มองโกเลีย ไซบีเรีย และสาธารณรัฐใหม่ๆ ในเอเซียกลาง นั่งอยู่เคียงข้างกับบรรดาพี่น้อง ผู้มีความปรารถนามาเป็นเวลาช้านาน ที่จะพบปะกับท่านเหล่านั้นเพื่อเสวนากับท่าน แต่ก็มีความรู้สึกเศร้าใจที่พระสังฆราชจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ไม่สามารถมาร่วมประชุมกับเรา การที่พวกท่านมิได้มาร่วมประชุม ย่อมเป็นการเตือนเราอย่างสม่ำเสมอ ถึงความเสียสละเยี่ยงวีรบุรุษ และความทุกข์ทรมาน ซึ่งพระศาสนจักรหลายแห่งในเอเซียยังต้องทนรับอยู่
    การพบปะเสวนาของบรรดาพระสังฆราช กับผู้สืบตำแหน่งนักบุญเปโตร ผู้มีหน้าที่ให้กำลังใจแก่บรรดาพี่น้อง (ดู ลก.22:32) เป็นการกระชับความเชื่อและพันธกิจอย่างแท้จริง วันแล้ววันเล่าในห้องประชุมใหญ่ และในห้องประชุมย่อย เราได้ยินการรายงานของความเชื่อที่ลึกซึ้ง ความรักที่เสียสละ ความหวังที่ไม่สั่นคลอน และการให้อภัยอันเปี่ยมด้วยความเมตตา  ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการย้ำเตือนถึงความจริงแห่งพระดำรัสของพระเยซูเจ้าที่ว่า “เราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไป” (มธ.28:20) สมัชชาฯ นับเป็นเวลาแห่งพระหรรษทาน เหตุว่าเป็นการพบปะกับองค์พระผู้ไถ่ ผู้ยังทรงประทับอยู่กับพระศาสนจักรของพระองค์  อาศัยพระอานุภาพของพระจิตเจ้า  ซึ่งสัมผัสได้ในการเสวนาฉันพี่น้องแห่งชีวิตของความเป็นหนึ่งเดียวและพันธกิจ