แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เลือกรักผู้ที่ยากจน
34. การแสวงหาหนทางที่จะส่งเสริมศักดิ์ศรีของมนุษย์นั้น พระศาสนจักรได้แสดงให้เห็นถึงการเลือกรักผู้ยากจน และผู้ที่ไม่มีสิทธิ ไม่มีเสียง เหตุว่าพระคริสตเจ้าตรัสว่า คนเหล่านี้คือพระองค์นั่นเอง (ดู มธ.25:40) ความรักนี้โอบอ้อมไปถึงทุกคน เป็นแต่เพียงให้ลำดับในการรับใช้ ซึ่งคริสตศาสนาได้เป็นประจักษ์พยานสืบต่อกันมา “การเลือกรักผู้ยากจนนี้ และการตัดสินใจที่ก่อให้เกิดขึ้นในตัวเรา ย่อมรวมไปถึงประชาชนมากมายที่หิวกระหาย ขัดสน ผู้ไร้ที่อยู่อาศัย ผู้ที่ไม่สมารถรับการรักษาพยาบาล และเหนือสิ่งอื่นใด คือผู้ที่หมดความหวัง ในอนาคตที่ดีกว่า เราจะไม่ยอมรับสภาพความจริงนี้ย่อมไม่ได้ การไม่สนใจพวกเขา ย่อมหมายความว่า เรากำลังจะกลายเป็น “คนรวย” ซึ่งแสร้งทำเป็นไม่รู้จักลาซารัสที่นอนอยู่ที่ประตูบ้าน (ดู ลก.16:19-31) โดยเฉพาะในเอเซียอันเป็นทวีปที่มีทรัพยากรมากมาย มีความเจริญที่ยิ่งใหญ่ แต่ก็ยังมีอีกหลายประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกรวมอยู่ด้วย ประชากรครึ่งหนึ่งของบางประเทศ ขัดสน ยากจน และถูกเอารัดเอาเปรียบ คนยากจนในเอเซียและในโลก สามารถพบกับเหตุผลแห่งความหวังของพวกเขาได้ ในคำสั่งของพระวรสารให้เรารักกันและกัน ดังที่พระคริสตเจ้าทรงรักเรา (ดู ยน.13:34) และพระศาสนจักรในเอเซียจะต้องพยายามอย่างจริงจัง ที่จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนเกี่ยวกับผู้ยากจนอย่างจริงจังทั้งในวาจาและกิจการ
    ความเป็นหนึ่งเดียวกับผู้ยากจน จะเป็นที่น่าเชื่อถือมากขึ้น  หากคริสตชนเจริญชีวิตอย่างเรียบง่าย ตามแบบฉบับของพระคริสตเจ้า ชีวิตที่เรียบง่าย  ความเชื่ออันลึกซึ้งและความรัก ที่ไร้ความแสแสร้งต่อมนุษย์ทุกคน  โดยเฉพาะคนยากจนและถูกสังคมรังเกียจ ล้วนเป็นเครื่องหมายที่แจ่มแจ้งของพระวรสารในภาคปฏิบัติ  บรรดาพระสังฆราชผู้ร่วมงานประชุมสมัชชาเรียกร้องให้คาทอลิกชาวเอเซีย ใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับคำสั่งสอนของพระวรสาร  เพื่อเขาจะได้รับใช้พันธกิจของพระศาสนจักรได้ดียิ่งขึ้น  เพื่อพระศาสนจักรเอง  จะได้เป็นพระศาสนจักรของคนจนและเพื่อคนจน
    เนื่องจากความรักที่มีต่อคนจนในเอเซีย  พระศาสนจักรจึงให้ความสนใจกับผู้อพยพ ชนพื้นเมืองและชนเผ่าต่างๆ ตลอดจนสตรีและเด็กเป็นพิเศษ  เหตุว่าบุคคลเหล่านั้นมักจะเป็นเหยื่อของการเอารัดเอาเปรียบในรูปแบบที่เลวร้ายมาก  นอกจากนั้นยังมีคนอีกเป็นจำนวนนับไม่ถ้วนที่ถูกสังคมรังเกียจ  เนื่องจากวัฒนธรรม ผิวพรรณ เชื้อชาติ ชั้นวรรณะหรือสภาพเศรษฐกิจหรือเพราะแนวคิดของพวกเขา ซึ่งรวมไปถึงผู้ที่ต้องตกเป็นเหยื่อความเกลียดชัง  เพราะพวกเขานับถือคริสตศาสนาด้วย  ข้าพเจ้าร่วมเสียงกับบรรดาพระสังฆราชที่ร่วมประชุมสมัชชา  เรียกร้องนานาชาติให้ยอมรับสิทธิในการมีเสรีภาพในด้านมโนธรรม และการนับถือศาสนา ตลอดจนสิทธิมนุษยชนอื่นๆ
    ในปัจจุบัน เอเซียกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาผู้ลี้ภัยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน  อีกทั้งผู้ที่ขอลี้ภัย ผู้ย้ายถิ่นฐาน และคนงานโพ้นทะเลเป็นจำนวนมาก  ในประเทศปลายทางที่เขาอาศัยอยู่  คนเหล่านี้มักจะไม่มีเพื่อน อยู่ในท่ามกลางวัฒนธรรมที่แปลกใหม่ ด้อยโอกาสเนื่องจากภาษา และมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ คนเหล่านี้ต้องการการสนับสนุนและการดูแล  เพื่อรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของพวกเขา และมรดกทางด้านวัฒนธรรมและศาสนา  แม้จะมีข้อจำกัดในด้านกำลังทรัพย์ แต่พระศาสนจักรในเอเซีย ก็พยายามต้อนรับบรรดาผู้เหนื่อยอ่อนและมีภาระหนักเหล่านี้  โดยทราบดีว่า เขาจะพบกับการพักผ่อนในดวงพระทัยของพระเยซูเจ้า  เหตุว่าในพระหฤทัยของพระองค์นั้นไม่มีใครเป็นคนแปลกหน้า (ดู มธ.11:28-29)
    ในเกือบทุกประเทศในเอเซีย  จะมีชนเผ่าพื้นเมืองบางพวกอยู่ในสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำมากในสังคมเมือง  ที่ประชุมสมัชชาให้ข้อสังเกตหลายครั้งว่า  คนในเผ่าต่างๆ เหล่านี้มักจะรู้สึกว่าพวกเขาให้ความสนใจกับพระบุคคลของพระเยซูคริสตเจ้าและพระศาสนจักรซึ่งเป็นกลุ่มชนแห่งความรักและการรับใช้นับเป็นสนามในด้านการศึกษาและการดูแลสุขภาพอนามัย ตลอดจนการส่งเสริมให้พวกเขามีส่วนในสังคมโดยส่วนรวม ชุมชนคาทอลิกควรขยายงานอภิบาลในท่ามกลางคนเหล่านี้ เฝ้าดูแลปัญหาของเขาและปัญหาเรื่องความยุติธรรมซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขา การกระทำเช่นนี้ต้องมีทัศนคติแห่งความเคารพนับถือ ศาสนาเก่าแก่และค่านิยมของพวกเขาอย่างลึกซึ้ง ซึ่งหมายความว่าจะต้องมีการช่วยพวกเขาให้ช่วยตัวเอง  เพื่อเขาจะได้พยายามปรับปรุงสถานภาพของเขาให้ดีขึ้น และกลับกลายเป็นผู้แพร่ธรรมในกรอบวัฒนธรรมและสังคมของพวกเขาเอง
    ไม่มีผู้ใดสามารถอยู่นิ่งเดียวดายต่อความทุกข์ทรมานของเด็กจำนวนนับไม่ถ้วนในเอเซีย ซึ่งตกเป็นเหยื่อการถูกเอารัดเอาเปรียบและความรุนแรง ทั้งนี้มิใช่เพราะความชั่วร้ายของคนบางคนเท่านั้น แต่หลายครั้งมักจะเป็นผลจากโครงสร้างของสังคมที่มีความทุจริต พระสังฆราชผู้ร่วมประชุมสมัชชากล่าวถึงแรงงานเด็ก   โสเภณีเด็ก  และวัฒนธรรมยาเสพติด ว่าเป็นความชั่วร้ายในสังคมซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อเด็กๆ อย่างมากที่สุด  และท่านเห็นอย่างชัดเจนว่า  นอกจากความเลวทรามต่ำช้าเหล่านี้แล้ว สังคมมนุษย์ยังถูกซ้ำเติมด้วยปัญหาอื่นๆ เช่น ความยากจน โครงการพัฒนาประเทศที่มิได้มีการวางแผนอย่างดี พระศาสนจักรจะต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะเอาชนะความชั่วช้าเหล่านี้ และออกมาเป็นปากเป็นเสียงให้แก่ผู้ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบมากที่สุด และพยายามชักจูงเด็กเล็กๆ เหล่านี้ให้รู้จักความรักของพระเยซูเจ้า เหตุว่าเด็กๆ เหล่านี้แหละเป็นคนของพระอาณาจักรพระเป็นเจ้า (ดู ลก.18:16)
    ที่ประชุมสมัชชากล่าวถึงความห่วงใยเป็นพิเศษสำหรับสตรี สถานภาพของสตรีในเอเซียยังมีปัญหาอยู่มาก ในเอเซียยังมีการเอารัดเอาเปรียบและความรุนแรงต่อสตรี ซึ่งจะพบได้ภายในบ้าน ในที่ทำงานและแม้กระทั่งในระบบกฎหมาย สตรีที่ไร้การศึกษายังมีให้เห็นอีกมาก หลายคนถูกนำไปใช้เป็นเครื่องบำเรอในสภาพของโสเภณี ในการท่องเที่ยวหรือในด้านอุตสาหกรรม สตรีควรพบกับมิตรภาพและผู้ร่วมอุดมคติได้ในบรรดากลุ่มคริสตชน   เพื่อต่อสู้ขบวนการที่อยุติธรรมและการถูกหลบหลู่ดูหมิ่น ด้วยเหตุนี้ที่ประชุมสมัชชาจึงได้เสนอให้พระศาสนาจักรท้องถิ่นในเอเซีย ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในนามของสตรี เท่าที่จะทำได้ โดยมีจุดประสงค์ให้มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติอันถูกต้องถึงบทบาทของบุรุษและสตรีในครอบครัว ในสังคมและในพระศาสนจักร โดยสำนึกให้ดียิ่งขึ้นถึงบทบาทอันเอื้ออาทรต่อกันระหว่างชายและหญิง ซึ่งมีมาแต่แรกเริ่มและด้วยการเน้นถึงความสำคัญของมิติสตรีในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับมนุษย์ บทบาทของสตรีมักจะถูกมองว่าไร้คุณค่า และหลายครั้งไม่ได้รับความสนใจ อันเป็นเหตุให้มนุษยชาติต้องตกต่ำยากจนในด้านชีวิตจิต พระศาสนจักรในเอเซียจะต้องเชิดชูศักดิ์ศรีและเสรีภาพของสตรีให้ปรากฏชัดและมีผลมากขึ้นโดยสนับสนุนบทบาทของพวกเขาในชีวิตของพระศาสนจักร รวมทั้งในด้านสติปัญญา โดยเปิดโอกาสให้เขามาร่วมและมีบทบาทมากขึ้น ในพันธกิจแห่งความรักและการรับใช้