แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การเข้าสุหนัต (Circumcision)
คือ พิธีขริบหนังหุ้มปลายองคชาติ โดยปกติจะทำเมื่อเด็กชายเกิดได้แปดวัน (ปฐก 17.10-14) เป็นเครื่องเตือนใจที่ติดกายให้ระลึกถึงความสัมพันธ์ฝ่ายจิตใจระหว่างพระเจ้ากับประชากรที่พระองค์ทรงเลือกสรร