แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระวาจา (ของพระเจ้า) (Word of God)
1.พระดำรัสของพระเจ้าที่มีมาถึงมนุษย์เพื่อแสดงพระประสงค์และพระลักษณะของพระองค์ให้มนุษย์ได้รู้

2.พระดำรัสที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ ส่วนในพันธสัญญาใหม่มักจะหมายถึงข่าวสารที่พระเจ้าทรงเปิดเผยในพระเยซูเจ้า ซึ่งทรงเป็น “พระวาจา” หรือ “พระวจนาตถ์” (LOGOS = The Word) ของพระเจ้าซึ่งทุกคนต้องประกาศ รับใช้และเชื่อฟัง เป็นถ้อยคำแห่งชีวิต (ฟป. 2.16) ความจริง (อฟ. 1.13) ความรอดพ้น (กจ. 13.26) การคืนดี (2 คร. 5.19) และไม้กางเขน (1 คร. 1.18)