แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระบิดาเจ้า (Father)
พระบิดาเจ้าาทรงเป็นบิดาในฐานะพระผู้สร้างจักรวาลและมนุษย์ เหนืออื่นใด พระบิดาได้ทรงให้กำเนิดแก่พระบุตร
    1.    การเผยแสดงพระนาม  พระเมตตาเป็นพระลักษณะของพระเจ้า “พระยาเวห์เสด็จผ่านไปข้างหน้าโมเสส ทรงประกาศว่า “เราเป็นพระยาเวห์  (YHWH) พระเจ้าผู้ทรงพระเมตตาและกรุณา ไม่โกรธง่าย เปี่ยมด้วยความรักมั่นคง และความซื่อสัตย์ และรักษาไว้แก่ชนหลายพันชั่วอายุคน และอภัยความผิด” (อพย. 34.6-7)
    - พระเจ้าทรงพระกรุณาและกอปรด้วยพระคุณ เช่น ทรงสงสาร ทรงร่วมทุกข์ร่วมสุข (สดด. 86.15-17 /  111.4 /145.8-9

    2.     แสดงออกในรูปแบบของการอภัย รักษา ช่วยเหลือ (สดด. 103.3-4 / 146.7-9)
    3.     พระเจ้าทรงเฝ้ามองมนุษย์ด้วยพระทัยสงสาร ห่วงใย (สดด. 33.18-19)  แม้ชาวอิสราเอลทรยศต่อพระองค์  ก็ยังซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญา
    4.     มนุษย์ต้องร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์ (สดด. 25.15-16 / 141.8)
    5.    พระเจ้าทรงอ่อนหวานเหมือนมารดารักบุตรของตน (อสย. 49.15 / ฮชย. 11.1-8)