แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

อาหารค่ำมื้อสุดท้าย (Last Supper)
พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิทขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ (1 คร.11.23) ขณะที่ทรงร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้ายกับบรรดาอัครสาวกของพระองค์
1.ในพันธสัญญาเดิม ศีลมหาสนิทถูกประกาศไว้ล่วงหน้าในงานเลี้ยงอาหารค่ำปัสกาประจำปีของชาวยิว ด้วยขนมปังไร้เชื้อ เพื่อเป็นการระลึกถึงการรีบออกจากประเทศอียิปต์ และการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ

2.ในพันธสัญญาใหม่ พระเยซูเจ้าทรงประกาศในการเทศน์สอนของพระองค์ตอนทวีขนมปังเลี้ยงประชาชนในที่เปลี่ยว
ในการเลี้ยงอาหารมื้อสุดท้ายกับบรรดาอัครสาวก พระเยซูเจ้าได้ทรงกระทำล่วงหน้า คือสัญลักษณ์ (เครื่องหมาย) ของการถวายพระองค์เองแด่พระบิดาด้วยความสมัครพระทัย เพื่อไถ่กู้มนุษยชาติให้รอดจากความตายฝ่ายวิญญาณ โดยมีอัครสาวกเป็นตัวแทนมนุษยชาติ  และการกระทำให้เป็นจริงในปัจจุบัน  ขณะที่พระสงฆ์ชูแผ่นปังที่ได้รับการเสกโดยอาศัยพระจิต) และกล่าวว่า “นี่เป็นกายของเราที่จะถูกมอบเพื่อท่านทั้งหลาย” (ลก.22.19)  “นี่เป็นโลหิตของเราที่หลั่งออกมา” (มธ. 26.28)
3. ปัจจุบันเรียก พิธีนี้ว่า “พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ” (Euchrist – ศีลแห่งการขอบพระคุณ – บาทหลวงสำราญ   วงศ์เสงี่ยม)
(Ordo Missae  คือส่วนของพิธีกรรม แบ่งเป็นภาคนำ ภาคแรก  ภาคที่สอง (พิธีศีลมหาสนิท) ภาคปีกพิธี
4.สมัยปัจจุบัน  ดังนั้น พระองค์จึงทรงตั้งศีลมหาสนิท เพื่อเป็น “การระลึกถึง” ( 1 คร. 11.25) การถวายบูชาของพระองค์และทรงตั้งบรรดาอัครสาวกในฐานะสงฆ์แห่งพันธสัญญาใหม่