แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คลังพระวาจาของพระเป็นเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ (Sacred Deposit of God’s Word) : การเปิดเผย(ความจริง)ปรากฏอยู่ในการสืบทอดคริสตธรรมศักดิ์สิทธิ์และในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นคลังพระวาจาของพระเป็นเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียว