แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การสืบทอดคริสตธรรมของอัครสาวก (Apostolic Tradition) : พระคริสตเจ้าทรงมอบความรับผิดชอบการเปิดเผย(ความจริง)ของพระองค์ให้แก่อัครสาวกทุกคน และพวกท่านได้ถ่ายทอดความรับผิดชอบนี้ต่อไปโดยการเทศน์และการเขียนของพวกท่าน - ที่มีพระจิตเป็นผู้นำทาง – ไปสู่บรรดาผู้สืบตำแหน่งจากพวกท่าน นั่นคือบรรดาพระสังฆราชที่รวมงานกับพระสันตะปาปาทั้งหลายที่สืบตำแหน่งของนักบุญเปโตร