แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การเปิดเผย (ความจริง) (Revelation): เป็นชื่อที่ใช้เรียกวิธีต่าง ๆ ที่พระเป็นเจ้าทรงใช้เพื่อให้เรารู้จักความจริง, ชีวิตและความรักของพระองค์ ผ่านทางสิ่งสร้างทั้งหลาย; ทางการใช้วิจารณญาณและมโนธรรมของมนุษย์; ทางการเปิดเผยชีวิตภายในของพระองค์ ในสัญญากับโนอาห์, อับราฮัม, โมเสส, รวมถึงบรรดาประกาศก และที่สมบูรณ์สุดเหนืออื่นใด คือ ในพระบุตรของพระองค์คือ พระเยซูคริสต์