แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สักการสถาน   (Shrine)
สักการสถานแห่งแม่พระฟาติมา โปรตุเกส      สักการสถานแห่งบุญราศีสองคอน      สักการสถานแห่งบุญราศีคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กิจบำรุง
สักการสถาน หมายถึง โบสถ์ (วัด) หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่น ซึ่งคริสตชนไปแสวงบุญบ่อยๆ เพราะมีความศรัทธาพิเศษ โดยได้รับการรับรองของผู้ใหญ่ผู้ทรงอำนาจท้องถิ่น (พระสังฆราชท้องถิ่น) (กฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 1230)
    จุดประสงค์ของสักการสถาน ต้องเพิ่มปัจจัยแห่งความรอดที่อุดมสมบูรณ์แก่คริสตชนให้มากขึ้นโดยการประกาศพระวาจาของพระเจ้าด้วยความเอาใจใส่ โดยส่งเสริมชีวิตทางพิธีกรรมอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ และศีลอภัยบาป และโดยการปลูกฝังรูปแบบของความศรัทธาประชาชน ซึ่งได้รับการรับรองแล้ว” (Can. 1234.1)
    สักการสถานในประเทศไทย เช่น สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขีประเทศไทย ที่บ้านสองคอน อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร และ “สักการสถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง” ที่บริเวณวัดนักบุญเปโตร นครชัยศรี อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม