แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์ (Communion of Saints)
คือ    การรวมเป็นหนึ่งเดียวกันของสมาชิกทั้งมวลของพระศาสนจักร
1. บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ในสวรรค์ ได้รับสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าแล้วและกำลังวิงวอนเพื่อเรา
2. มนุษย์บนโลกนี้ เป็นผู้จาริกแสวงบุญอยู่ในโลก
3. วิญญาณในไฟชำระ เป็นผู้ที่กำลังรับการชำระให้บริสุทธิ์ซึ่งยัง ต้องการคำภาวนาของเรา
คริสตชนทั้งหมดเปรียบดังครอบครัวเดียวกันในองค์พระเยซูเจ้า (LG. 50) 

    เนื่องจากไฟชำระคือสถานภาพของผู้ที่ตายในมิตรภาพกับพระเจ้า แม้จะได้รับการประกันสำหรับชีวิตนิรันดรแล้วก็ตาม แต่ยงต้องชำระตนก่อนที่จะได้เข้าสู่ความบรมสุขนิรันดรในสวรรค์ บรรดาสัตบุรุษที่กำลังเดินทางอยู่ในโลกนี้จึงสามารถช่วยวิญญาณที่อยู่ในไฟชำระได้ด้วยการสวดภาวนาอุทิศให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ รวมถึงการทำทาน การรับพระคุณการุณย์และการทำกิจใช้โทษบาปด้วย