แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

มรณสักขี (Martyr)
 1.มรณสักขีคือผู้ที่ได้รับความทรมานจนตาย (ฮบ.10.26-31) นักบุญเปโตรยืนยันว่า มรณสักขีคือผู้ที่มีความเชื่อในคริสตกาล (ฮบ. 10.39) ในช่วงเวลาถูกเบียดเบียน  พวกเขาสละชีวิตเพื่อยืนยันความเชื่อในพระเยซูเจ้า  (เทียบ 1 ยน. 3.16/ ยน.15.13) คริสตชนที่ถูกเบียดเบียนยังคงให้อภัยผู้ที่เบียดเบียนตนตามพระฉบับแบบของพระเยซูเจ้า ดังนั้น พระศาสนจักรพิจารณาว่ามรณสักขีเป็นพระพรพิเศษสุดและเป็นข้อพิสูจน์ความรักที่สมบูรณ์
    “โดยมรณสักขีกรรม ศิษย์ได้รับการแปรสภาพเข้าเป็นภาพลักษณ์ของพระอาจารย์เจ้า ที่ทรงยอมรับมรณกรรมอย่างอิสระเพื่อเห็นแก่ความรอดของโลก พระองค์ทรงกระทำให้ภาพลักษณ์นั้นสมบูรณ์ด้วยกรสละโลหิต” (GS. 42)

2.ผู้ที่ตายเพราะความเชื่อ (การรับศีลล้างบาปด้วยเลือด) โดยไม่ได้รับศีลล้างบาปก็เอาตัวรอดไปสวรรค์ได้
    รูปแบบความศรัทธาที่ชาวคาทอลิกนิยมในชีวิตซึ่งเป็นสิ่งคล้ายศีลของพระศาสนจักรอันเกี่ยวกับกางเขนคือ การเดินรูป 14 ภาค เป็นการภาวนาเพื่อระลึกถึงธรรมล้ำลึกแห่งการไถ่กู้ของพระเยซูเจ้า โดยการมีส่วนร่วมในพระมหาทรมานของพระองค์ในวาระสุดท้าย เป็นการรำพึงถึงความรักที่พระเยซูเจ้าทรงมีต่อพระบิดาและต่อมนุษย์ทุกคน ที่สำคัญ เราควรนำบัญญัติรักของพระองค์มาปฏิบัติในชีวิต