แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

มรรคาศักดิ์สิทธิ์ – เดินรูป 14 ภาค (Way of the Cross)
รูปแบบความศรัทธาที่ชาวคาทอลิกนิยมในชีวิตซึ่งเป็นสิ่งคล้ายศีลของพระศาสนจักรอันเกี่ยวกับกางเขนคือ การเดินรูป 14 ภาค เป็นการภาวนาเพื่อระลึกถึงธรรมล้ำลึกแห่งการไถ่กู้ของพระเยซูเจ้า โดยการมีส่วนร่วมในพระมหาทรมานของพระองค์ในวาระสุดท้าย เป็นการรำพึงถึงความรักที่พระเยซูเจ้าทรงมีต่อพระบิดาและต่อมนุษย์ทุกคนที่สำคัญ เราควรนำบัญญัติรักของพระองค์มาปฏิบัติในชีวิตจริง
ความเป็นมา แต่เดิม คริสตชนนิยมจาริกแสวงบุญไปยังแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเลียนแบบพระแม่มารีย์ที่เดินทางไปเยี่ยมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลังจากพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ ต่อมา ทหารผ่านสงครามครูเสดได้สร้างแบบจำลองสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ตนได้เห็นมาในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์  ต่อมาชาวบ้านตามวัดขอให้มีในวัดด้วย

วิธีเดินรูป คือเดินจากรูปหนึ่งไปอีกรูปหนึ่ง  การรำพึงถึงพระมหาทรมานเป็นหัวใจของการเดินรูป
สถานที่ 1 ปีลาตตัดสินประหารชีวิตพระเยซูเจ้า   
สถานที่ 2 พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขน
สถานที่ 3 พระเยซูเจ้าทรงหกล้มครั้งแรก       
สถานที่ 4 พระเยซูเจ้าทรงพบกับพระมารดา
สถานที่ 5 ซีโมนช่วยพระเยซูเจ้าแบกกางเขน   
สถานที่ 6 นางเวโรนีกาเช็ดพระพักตร์พระเยซูเจ้า
สถานที่ 7 พระเยซูเจ้าทรงหกล้มครั้งที่สอง
สถานที่ 8 พระเยซูเจ้าตรัสบรรเทาทุกข์หญิงชาวเยรูซาเล็ม
สถานที่ 9 พระเยซูเจ้าทรงหกล้มครั้งที่สาม   
สถานที่ 10 พวกทหารเปลื้องพระภูษาของพระองค์
สถานที่ 11 พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงบนกางเขน   
สถานที่ 12 พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
สถานที่ 13 เชิญพระศพพระเยซูเจ้าลงจากกางเขน
สถานที่ 14  พระเยซูเจ้าทรงถูกฝังไว้ในคูหา   
 บางครั้ง เพิ่มสถานที่ 15 พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ
“ความรักของพระเยซูเจ้ามากเพียงใด เมื่อเราซาบซื้งถึงความรักของพระเจ้าแล้ว ให้เรารักเพื่อนพี่น้องของเราด้วยดวงใจใหม่ กล่าวคือด้วยดวงใจของพระเจ้าเอง”