แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เบธเลเฮม (Bethleham)
เมืองที่พระเยซูเจ้าทรงประสูติในคอกสัตว์ อยู่ในแคว้นยูเดีย ทูตสวรรค์ได้นำข่าวดีไปบอกแก่พวกเลี้ยงแกะ (ลก.2.8-15)
ในสมัยก่อน เรียกว่า “เอฟราธาห์” เบธเลเฮมเป็นบ้านเกิดของกษัตริย์ดาวิดผู้ยิ่งใหญ่
ตัวเมืองตั้งอยู่ในชนบท บนเนินเขา เหมาะสำหรับการเพาะปลูกข้าวและเลี้ยงแกะ