แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ลูร์ด (Lourdes)

เมืองลูร์ด (Lourdes) เมืองหนึ่งทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส  เป็นสถานที่ที่พระแม่มารีย์ประจักษ์แก่นักบุญแบร์นาแด๊ต ซูบีรูส์ ซึ่งมีอายุ 14 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 1862   รวม 18 ครั้ง
  พระแม่มารีย์บอกชื่อ "ฉันคือการปฏิสนธินิรมล"   เพื่อแสดงให้เห็นเด่นชัดถึงคุณลักษณะเด่น  อันเป็นแก่นสารของอภิสิทธิ์ซึ่งพระเจ้าได้โปรดประทานแก่พระนางให้พ้นจากบาปกำเนิดตั้งแต่วาระแรกที่รับปฏิสนธิพระบุตร  เนื่องจาก "การปฏิสนธินิรมล" ไม่อาจแปรเป็นสภาพอื่นได้ แต่เป็นแก่นสารของแม่พระ มิใช่เพียงคุณลักษณะภายนอก  พระนางเป็นตัวอย่างชิ้นเดียวของมนุษยชาติปราศจากบาปกำเนิดและบาปทั้งมวล เป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า

    พระสันตะปาปาปีโอที่ 9 ได้ประกาศพระสัจธรรม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ 1854 ว่าพระนางพรหมจารีมารีอาได้รับอภิสิทธิ์ยกเว้นให้พ้นจากมลทินบาปกำเนิดตั้งแต่วาระแรกที่รับปฏิสนธิในครรภ์ของนักบุญอันนา และเวลาผ่านไป 3 ปี พระนางมารีอาได้ประจักษ์มารับรองพระสัจธรรมด้วยประโยคสั้นๆว่า "ฉันคือการปฏิสนธินิรมล"
จุดมุ่งหมายของการประจักษ์มาเพื่อ "จงใช้โทษบาป จงสวดภาวนาให้คนบาป" ให้สวดสายประคำเพื่อใช้โทษบาป สร้างสักการสถานและวัดบนที่ดินของถ้ำ ปัจจุบันเป็นสถานที่ฟื้นฟูจิตใจด้วยการร่วมพิธีอวยพรศีลมหาสนิทและการรักษาคนป่วย  การสวดสายประคำเพื่อรำพึงภาวนาพระธรรมล้ำลึกของพระเยซูเจ้า  มีคนป่วยจำนวนนับไม่ถ้วนที่ได้รับการรักษาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
    นักบุญแบร์นาแด๊ตกล่าวถึงพระแม่มารีย์ที่ประจักษ์มาแก่ท่านว่า  "สุภาพสตรีที่ข้าพเจ้าเห็นนั้นงดงามมาก เมื่อเห็นครั้งหนึ่งแล้ว จะยอมตายเพื่อจะได้เห็นเธออีก   เมื่อใครเห็นเธอแล้ว ก็ไม่สามารถรักสิ่งใดๆ ในโลกนี้อีก" (อ่านเพิ่มเติม “จาริกแสวงบุญกับพระแม่มารีย์” – ประวัติและบทรำพึงขณะที่จาริกแสวงบุญในสถานที่ต่างๆที่พระนางมารีย์ประจักษ์มาบนโลก แปลโดยพรศิริ เจริญฉันทวิทย์)