แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การปฏิสนธินิรมล (CONCEPTION)

ปฏิสนธินิรมล หมายความว่า เดชะพระหรรษทานของพระเจ้า และเดชะพระบารมีล่วงหน้าของพระเยซูคริสตเจ้า พระนางมารีย์จึงได้รับการรักษาไว้ให้พ้นจากบาปกำเนิดนับตั้งแต่การปฏิสนธิของพระนาง (ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อ 96)
พระเจ้าได้ทรงเลือกพระนางมารีย์ให้เป็นพระมารดาของพระบุตรของพระนางด้วยความสมัครพระทัยตั้งแต่นิรันดร เพื่อทรงทำให้พันธกิจนั้นสำเร็จไป

พระสันตะปาปาปีโอ ที่ 9 ได้ประกาศพระสัจธรรมนี้เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ 1854    ให้ชาวคาทอลิกทั่วโลกถือว่า เป็นข้อความเชื่อว่า   พระนางพรหมจารีมารีย์ได้รับอภิสิทธิ์ยกเว้นให้พ้นจากมลทินบาปกำเนิดตั้งแต่วาระแรกที่พระนางปฏิสนธิในครรภ์นักบุญอันนา