แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระบัญญัติใหม่ (New Commandment)
กฎของพระวรสารที่พระเยซูเจ้าได้ทรงประกาศ พระหรรษทานของพระจิตเจ้าทำให้เราสามารถรักแบบนั้นได้ เป็น "บัญญัติแห่งอิสรภาพ" (ยก 1.25)   เพราะนำไปสู่การกระทำแบบธรรมชาติภายใต้แรงผลักดันของความรัก เป็นบัญญัติใหม่ที่พระเยซูเจ้าประทานแก่ผู้ที่มีความเชื่อในพระคริสตเจ้า

              พระเยซูเจ้าตรัสพระบัญญัติใหม่กับอัครสาวกทั้ง 12 องค์ในอาหารค่ำมื้อสุดท้ายว่า “นี่คือบทบัญญัติของเรา ให้ท่านทั้งหลายรักกันเหมือนดังที่เรารักท่าน” (ยน.15.12)
    พระเจ้าได้ทรงมอบพระองค์เองเป็น "ภาพลักษณ์" ในพระคริสตเจ้าผู้ทรงมาเป็นมนุษย์ ในพระคริสตเจ้าผู้ทรงถูกตรึงกางเขน   พระเจ้าทรงเผยแสดงพระพักตร์แท้ของพระองค์ในภาพของผู้รับทุกข์ทรมานที่มีส่วนร่วมอยู่ในสภาพมนุษย์ที่ถูกทอดทิ้ง โดยทรงรับสภาพนั้นไว้ในพระองค์เอง เพื่อผู้รับทุกข์ทรมานผู้บริสุทธิ์นี้ได้บรรลุถึงความแน่ใจในความหวังนั้นแล้ว ("รอดพ้นด้วยความหวัง" - สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16)