แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ไฟชำระ (Purgatory)
ไฟชำระคือ สถานภาพระหว่างกลาง ที่อยู่ระหว่างความตายกับการกลับเป็นขึ้นมา อันเป็นสถานะที่ยังต้องรอคำตัดสินสุดท้าย เป็นความรู้ของชาวยิวยุคแรกในเรื่อง "inter  alia" 
ความเชื่อเรื่องไฟชำระมีความหมายคือ การเลือกในชีวิตของเราสิ้นสุดลงพร้อมกับความตาย คือเมื่อชีวิตของเราต้องมาอยู่ต่อหน้าผู้พิพากษา

ความคิดของชาวยิวยุคแรกในเรื่องนี้ คือวิญญาณมิใช่เพียงอยู่ในความคุ้มครองชั่วคราวเท่านั้น แต่กำลังรับโทษอยู่แล้ว หรือไม่ก็กำลังอยู่ในสภาพความสุขที่จัดไว้ให้เขาแล้วด้วย ดังอุปมาเรื่องเศรษฐีแสดงให้เห็นชัดเจน ยังมีความคิดด้วยว่า สถานภาพระหว่างกลางนี้เกี่ยวข้องกับการชำระให้บริสุทธิ์และการรักษาที่ทำให้วิญญาณนั้นพร้อมที่จะเข้าร่วมสนิทเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าได้  พระศาสนจักรยุคแรกเริ่มรับความคิดนี้มา ในพระศาสนจักรตะวันตก ความคิดนี้ค่อยๆ พัฒนาไปเป็นข้อความเชื่อเรื่องไฟชำระ
วิญญาณของผู้ล่วงลับสามารถได้รับ "ความบรรเทาและความสดชื่นขึ้นใหม่" จากพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ จากคำภาวนาและจากการทำทาน ("รอดพ้นด้วยความหวัง" – พระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16)